Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A post-use evaluation of an efl coursebook from the perspectives of preparatory school students and instructors: A mixed methods study

Yabancı dil öğretiminde kullanılan bir İngilizce ders kitabının öğrenci ve öğretim görevlilerinin gözünden kullanım sonrası değerlendirilmesi: Bir karma yöntem çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 566937 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this convergent parallel mixed methods design study was to conduct a post-use evaluation of the coursebook New Language Leader Intermediate from the perspectives of students and instructors at a language preparatory school of a public university in Turkey. 202 students provided quantitative data about various aspects of the coursebook through a researcher-developed survey which also contained open-ended questions about the coursebook. 20 instructors completed the instructors' version of the same instrument which had some additional sections. The instructors' survey also had some open-ended questions which were used to collect qualitative data. In addition to the survey instrument, semi-structured interview protocols were utilized with students and instructors. Qualitative data were collected to find out what strengths and weaknesses participants attribute to the coursebook and what recommendations they make to increase the effectiveness of the coursebook. The quantitative and qualitative data were analyzed separately, and the combined results were interpreted in the discussion chapter.

Summary:

Bu araştırma yakınsayan paralel desenli karma yöntemli bir çalışma olup New Language Leader Intermediate ders kitabının kullanım sonrası değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya katılanlar Türkiye'de bir devlet üniversitesinin İngilizce hazırlık okulunda okuyup bu kitabı kullanmış olan öğrenciler ile bu öğrencilerin İngilizce derslerine giren öğretim görevlileridir. Öğrencilerden nicel veri toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından kitabı çeşitli açılardan inceleyen bir anket geliştirilmiş ve bu anket aracılığıyla 202 öğrenciden veri toplanmıştır. Bu anket temelde aynı bırakılarak biraz daha kapsamlı bir hale getirilmiş ve 20 öğretim görevlisinden nicel veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. Nitel veri ise hem öğrenci hem de öğretim görevlilerinin anketlerinde bulunan açık uçlu sorular aracılığıyla toplanmıştır. Nitel veri toplamak için ayrıca öğrencilerle ve öğretim görevlileri ile yarı yapılandırılmış sözlü görüşmeler yapılmıştır. Nitel veri katılımcıların kitabın hangi yönlerini güçlü ve zayıf bulduklarını tespit etmek ve kitabın daha etkili hale getirilmesi için katılımcılar tarafından sunulan öneriler hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılmıştır. Nicel ve nitel veri ayrı ayrı analiz edilmiş ve tartışma bölümünde bir araya getirilmiştir.