Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A Profile of pre - service and in - service EFL teachers' self-efficacy beliefs

İngilizce öğretmenlerinin ve İngilizce öğretmen adaylarının özyeterlilik algı profili

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 421497 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aims to investigate pre-service and in-service EFL teachers' levels of self- efficacy beliefs in terms of instructional strategies, student engagement and classroom management in a Turkish context and examine and figure out the correlations, similarities and differences between the target groups of participants taking into account teachers' demographic characteristics. To achieve this, a teacher questionnaire has been administered to the pre-service EFL teachers studying in English Language Teaching Department of Akdeniz University, Education Faculty and in-service EFL teachers working in various primary or elementary schools in Antalya. Findings indicate that self-efficacy beliefs of in-service EFL teachers and pre-service EFL teachers are relatively high. The subscales of the questionnaire have shown in-depth findings related to self-efficacy beliefs in the instructional strategies, classroom management and student engagement. In-service teachers have more positive results in their self-efficacy beliefs for instructional strategies they use. However, pre-service teachers have been shown to feel more efficacious in student engagement. On the other hand, it has been revealed that there was not a significant difference in both group's efficacy beliefs in terms of efficacy beliefs in classroom management. In conclusion, marked tendencies of EFL teachers' efficacy beliefs have been identified.

Summary:

Bu çalışma Antalya ilindeki hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri ile hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinin öğretimsel stratejiler bakımından özyeterlilik algı düzeylerini ölçmeyi ve öğretimsel stratejiler açısından iki örneklem grubu arasındaki bağlantıları ve bu benzerliklerin veya farkların öğretmenlerin demografik özelliklerine göre değerlendirilip analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Akdeniz Üniversitesi'nde Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan son sınıf hizmet öncesi öğretmenlere ve Antalya ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan İngilizce öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Sonuçlara ve anketten elde edilen bulgulara göre hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ve hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular karşılaştırıldığında ise özyeterlilik düzeyleri bakımından iki örneklem grubunda da anlamlı farklılıklara sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Bunun yanında, uygulanan ankete ait alt kategorilerin sonuçları göstermiştir ki her iki örneklem grubunda da sınıf yönetimi özyeterlilik seviyeleri açısından anlamlı bir fark görülmemektedir. Öte yandan, öğrenci katılımına yönelik özyeterlilik seviyelerinde hizmet öncesi öğretmenler lehine göze çarpan bir farklılık görülmüştür. Hizmetiçi İngilizce öğretmenlerinde ise öğretimsel stratejilerin kullanımı yönünde olumlu bir eğilim bulunmuştur. Sonuç olarak, İngilizce öğretmenlerinin özyeterlilik algılarındaki eğilimler tanımlanmıştır.