Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

A proposal for a method of cultural landscape character assessment: A research on the context, method and results for the Cappadocia landscape, Turkey

Kültürel peyzaj alanlarının özelliklerinin değerlendirilmesi için bir yöntem önerisi: Kapadokya örneği üzerinden bağlam, yöntem ve sonuçları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416350 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

As a case-based study, the research aims to propose a method to characterise the distinctive, historic dimension of today's urban and rural environment in Cappadocia (Turkey) Its methodology is based on the current practice and the approaches to landscape assessment, protection and management The method also draws on well-established principles of the Historic Landscape Character Assessment (HLC) methodology first developed and used in Cornwall (UK) – but the characterisation approach have been tested and further developed at different scales but within the same broad objectives of improving understanding, protection and the management of the historic environment substantially for the Turkish context The research includes the following 5 main parts ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu araştırmanın amacı günümüz kentsel ve kırsal çevrenin tarihsel (ve arkeolojik) boyutunun değerlendirilmesi için bir yöntem önermektir Örneklemeyi temel alan araştırma önerdiği yöntemi Kapadokya (Türkiye) örneği üzerinden geliştirmiştir Önerilen yöntem, mevcut uygulamalara ve kültürel peyzaj alanlarının değerlendirilmesi, korunması ve yönetimine ilişkin yaklaşımlara dayanmaktadır Yöntem aynı zamanda ilk olarak Cornwall, İngiltere'de geliştirilen ve uygulanan Historic Landscape Character Assessment (HLC) yönteminin ana ilkelerini de esas alır Fakat, kültürel peyzaj alanlarının niteliklerinin değerlendirilmesi yaklaşımı farklı ölçeklerde, Türkiye'deki mevcut yasal ve yönetsel çerçeve göz önünde bulundurularak geliştirilmiş ve uygulanmıştır Bu araştırma takip eden 5 ana bölümden oluşmaktadır Kültürel peyzaj alanlarının niteliklerinin değerlendirilmesi için önerilen yöntemin gerekliliği ve hangi yöntem ve yaklaşımlara dayandığı ile başlar Bunu yerel ölçekteki peyzaj stratejilerini böyle bir değerlendirme ile dayanak oluşturma gereği duyan yerel otoriteler üzerinden kurgular Daha genel olarak da 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde oluşturulmuş mevcut kültür envanterinin kritiği üzerinden tartışır Bu ilk bölümü takiben, 2 Bölümde, Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) ve ABD vb ülkelerde kültürel peyzaj alanlarının sınıflandırılması, tanımlanması ve niteliklerinin değerlendirilmesi için geliştirilen yaklaşımlara odaklanır Bu aynı zamanda bir sonraki bölümde (3 Bölüm) Türkiye'deki kültürel peyzaj alanlarının değerlendirilmesi için önerilen yöntemin de dayanağını oluşturmaktadır 3 Bölüm, 2011-2015 yılları arasında Kapadokya (Türkiye) örneği üzerinden geliştirilen Kültürel Peyzaj Alanlarının Niteliklerinin Değerlendirilmesi (Kül PAND) yönteminin temeli, ana ilkeleri, aşamaları ve uygulamasının tanımlanması ve değerlendirmesini içermektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.