Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A proposed ground motion selection and scaling procedure for structural systems

Yapısal sistemler için yer hareketi kaydı seçme ve ölçeklendirme yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338235 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study presents a ground-motion selection and scaling procedure that preserves the inherent uncertainty in the modified recordings. The proposed procedure provides a set of scaled ground-motion records to be used in the response estimation of structural systems for a pre-defined earthquake hazard level. Given a relatively larger ground-motion dataset, the methodology constrains the selection and scaling of the accelerograms to the differences between individual records and corresponding estimations from a representative ground-motion predictive model. The procedure precisely calculates the distribution parameters of linear structural systems whereas it provides estimations of these parameters for nonlinear structural response. Thus this method is not only useful for ground-motion selection and scaling but also for probability based performance assessment studies. The proposed procedure is also capable of matching with a pre-defined target elastic response spectrum and corresponding variance over a period range. Case studies that compare the performance of the proposed procedure with some other record selection and scaling methods suggest its usefulness for the accurate verification of structural systems and rapid loss estimation studies.

Summary:

Bu çalışma yer hareketinin doğasında var olan rassal belirsizliği koruyan bir kayıt seçme ve ölçeklendirme yöntemi sunmaktadır. Yöntem yapısal sistemlerin belirli bir sismik tehlike seviyesindeki davranışını doğru tespit etmek için kullanılacak yer hareketi kayıtlarını elde eder. Önerilen metot sismolojik parametreleri belli kayıtları sayıca daha fazla aday kayıt arasından seçip ölçeklendirirken yer hareketi tahmin denklemlerini kullanır. Bu yöntem herhangi bir kayıt seti için ortalama doğrusal spektral tepki değerini ve buna bağlı standart sapma değerini zaman-tanım alanı analizlerine gerek olmaksızın hesaplar, doğrusal olmayan davranım için bu değerleri yaklaşık olarak tahmin eder. Bu sayede, yapılardaki hasar seviyelerinin olasılık esaslı yöntemler ile tahmin edilmesinde kullanılabilir. Ayrıca yer hareketi kayıtlarının belirli bir periyot bandı içerisinde hedef medyan spektrum ve buna bağlı varyansa göre seçilip ölçeklendirilmesine de olanak sağlar. Önerilen yöntem ile yer hareketi kayıtlarının seçilmesi ve ölçeklendirmesi için kullanılan diğer bazı yöntemler arasında yapılan karşılaştırmalar, bu çalışmada önerilen seçme ve ölçeklendirme yönteminin yapıların performans tespiti ve hasar tahmini çalışmaları için kullanışlı olduğunu ortaya koymaktadır.