Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A prototype software to select and construct control charts for short runs

Kısa süreçler için kontrol diagramı seçen ve oluşturan prototatip bir bilgisayar yazılımı geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PROTOTYPE SOFTWARE TO SELECT AND CONSTRUCT CONTROL CHARTS FOR SHORT RUNS Doğancı, Hakan M. Sc., Department of Mechanical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Alp Esin September 2004, 187 pages Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) were founded to improve the activity and effectiveness of small industries, to provide economic and social needs of the country, to increase the competitive level of the country, and to establish integration in the industry. In today's competition conditions, SMEs should continuously improve themselves; otherwise, they could lose their market shares. One of the major problems encountered in Turkish SMEs is poor quality activities; especially, not being able to exploit the Statistical Process Control (SPC) techniques. Production runs become shorter and shorter, and the product variety seems to be ever increasing, which cause short production runs. Using traditional control charts for short production runs can yield wrong and costly results. Instead of traditional control charts, short run charts such as Difference Charts (DNOM), Zed Charts, and Zed-Star Charts should be preferred. IVFor this purpose, software that not only constructs short run control charts but also implements charts by tests to solve the problems of SMEs is developed. A Control Chart Selection Wizard, which is capable of emulating human expertise in finding a suitable control chart according to the user response for different cases is developed and added as a subprogram. Software was tested at Arçelik Dishwasher Plant in Ankara. The overall evaluation of the developed software, as regards the user, was satisfactory. The software can meet some requirements of the SMEs. Keywords: Statistical Process Control, SPC, Short Run, Short Run Control Charting. v

Summary:

ÖZ KISA SÜREÇLER İÇİN KONTROL DİAGRAMI SEÇEN VE OLUŞTURAN PROTOTİP BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ Doğancı, Hakan Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Alp Esin Eylül 2004, 187 sayfa Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) küçük endüstrilerin etkinliğini ilerletebilmek, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ülkenin rekabet düzeyini yükseltebilmek ve endüstrideki entegrasyonu sağlayabilmek için kurulmuşlardır. Günümüzün rekabet koşullarında KOBİ 'ler kendilerini sürekli geliştirmelidirler; aksi takdirde pazar paylarını kaybederler. Türkiye'deki KOBİ'lerin karşılaştığı en önemli problemlerden biri düşük kaliteli uygulamalardır; özelliklede İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) tekniklerinin yeteri kadar uygulanmamasıdır. Üretim süreçleri gün geçtikçe kısılmakta, üretim çeşitliliği gittikçe artarak kısa süreçli imalatlara neden olmaktadır. Kısa süreçli imalatlar için kullanılan geleneksel kontrol diagramla hatalı ve pahalı sonuçlara yol açabilir. Bunun yerine Fark Diagramları, Zed Diagramları, Zed-yıldız Diagramları gibi kısa süreçli diagramlar tercih edilmelidir. vıBu amaçla sadece kısa süreçli diagramları oluşturmakla kalmayan, bununla birlikte testleri uygulayarak KOBİ' nin sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir yazılım oluşturulmuştur. Değişik yakalardaki kullanıcı cevaplarına göre, uygun kontrol diagramlarını bulabilmek için uzmandan daha iyi yetilere sahip Kontrol Diyagramları Seçme Sihirbazı geliştirilmiş ve alt program olarak eklenmiştir. Yazılım Ankara' daki Arçelik Bulaşık Makinası Fabrikasında test edilmiştir. Geliştirilmiş yazılımın genel değerlendirilmesi kullanıcılara göre tatmin edicidir. Yazılım KOBÎ'lerin bazı gereksinimlerini karşılayabilir. Anahtar kelimeler: İstatistiksel Proses Kontrol, ÎPK, Kısa Süreç, Kısa Süreçli Kontrol Diyagramları. vıı