Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A pseudospectral analysis of laminar natural convection flow and heat transfer between two inclined parallel plates

Eğik iki paralel plaka arasındaki laminer doğal konveksiyon akışın ve ısı transferinin pseudospektral analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167100 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PSEUDOSPECTRAL ANALYSIS OF LAMINAR NATURAL CONVECTION FLOW AND HEAT TRANSFER BETWEEN TWO INCLINED PARALLEL PLATES Kasapoğlu, Serkan MS., Department of Mechanical Engineering Supervisor : Asst. Prof. Dr. İlker Tan September 2005, 110 pages Three dimensional laminar natural convection flow of and heat transfer in incompressible air between two inclined parallel plates are analyzed with the Boussinesq approximation by using spectral methods. The plates are assumed to be infinitely long in streamwise and spanwise directions. For these directions, periodic boundary conditions are used and for the normal direction constant wall temperature and no slip boundary conditions are used. Unsteady Navier-Stokes and energy equations are solved using a pseudospectral C code in order to obtain velocity and temperature profiles inside the channel. Fourier series are used to expand the variables in x and z directions, while Chebyshev polynomials are used to expand the variables in y direction. By using the temperature distribution between the plates, local and average Nusselt numbers (Nu) are calculated. Nu values are correlated with ç,which is the inclination angle, and with Racosç to compare the results with the literature. Additionally, non-dimensional velocity values and streamlines of the fluid are presented with proper plots. Keywords: Natural Convection, Spectral Methods, Inclined Parallel Plates. IV

Summary:

öz EĞİK İKİ PARALEL PLAKA ARASINDAKİ LAMİNER DOĞAL KONVEKSİYON AKIŞIN VE ISI TRANSFERİNİN PSEUDOSPEKTRAL ANALİZİ Kasapoğlu, Serkan Yüksek Lisans, Makine Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yard. Doç. Dr. İlker Tan Eylül 2005, 110 sayfa Eğik iki paralel plaka arasındaki sıkıştırılamaz ve Boussinesq varsayımlı havanın üç boyutlu laminer doğal konveksiyon akışı ve ısı transferi spektral metotlar kullanılarak analiz edildi. Plakalar akış yönünde, ve genişlik yönünde sonsuz uzunlukta kabul edildi. Bu yönlerde periyodik sınır şartlan kullanıldı, yüzeye dik yönde ise sabit duvar sıcaklığı ve kaygan olmayan sınır şartlan kullanıldı. Kanal içindeki hız ve sıcaklık profillerini elde etmek için zamana bağlı Navier-Stokes ve enerji denklemleri pseudospektral C kodu vasıtasıyla çözüldü. Fourier serisi, değişkenleri x ve z yönünde açmak için, Chebyshev polinomlan ise değişkenleri y yönünde seriye açmak için kullanıldı. Plakalar arasındaki sıcaklık dağılımı kullanılarak lokal ve ortalama Nusselt sayılan hesaplandı. Literatür çalışmalarıyla karşılaştırma yapabilmek için, Nu değerleri <p ve Racosç ile ilişkilendirildi. Buna ek olarak akışkanın boyutsuz hız değerleri ve akış çizgileri uygun grafiklerle sunuldu. Anahtar Kelimeler: Doğal Konveksiyon, Spektral Metotlar, Eğik Paralel Plakalar.