Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı

A psychoanalytic approach to the selected works of Joyce Carol Oates

Joyce Carol Oates'ın eserlerinin psikanaliz açıdan incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 314831 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to analyze the interrelation between the repressive power of patriarchy/society and the identity problems of each gender. More specifically, the fragmented identities in male serial killers and female victims are scrutinized, with an emphasis on the leading role of patriarchy and society in creating male victimizers and female victims. In this respect, Joyce Carol Oates? serial killer narratives have been chosen as the center of this study because she mirrors the real life crimes in America in these works. It has been argued that the protagonists of these works have fragmented selves. Since their rebellion against the pre-determined gender roles is challenged by society, they end up with identity crisis. Within the framework of Freudian psychoanalytic criticism and Nancy Chodorow?s arguments on both psychoanalysis and feminism, it has been concluded that they struggle in order to gain coherence in their identities. In this challenging period of identity construction, men relate eroticism to violence and what they use to realize their plans connote phallic symbols. Therefore, they need victims to abuse sexually and physically to recreate themselves. On the other hand, during the same period, a woman feels dependant on men and expects men to recreate her. This makes it easier for men to victimize women. When the sadistic tendency of men as opposed to the masochistic tendency of women is supported by the repressive power of society, male serial killers and female sex victims are born.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ataerkil toplumun baskı uygulayıcı gücü ile her iki cinsiyette görülen kimlik problemi arasındaki ilişkiyi irdelemektir. Özellikle, erkek seri katiller ile kadın kurbanlardaki bölünmüş kişilik sorunu incelenmiş, ataerkil toplumun erkeklerin seri katile dönüştürülmesinde ve kadınların kurban edilmesindeki öncü rolü vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Joyce Carol Oates'in seri katil konulu eserleri bu çalışmanın merkezini oluşturmaktadır, çünkü Joyce Carol Oates bu eserlerde Amerika'daki gerçek seri cinayetleri yansıtmaktadır. Her iki eserinde de ana karakterler bölünmüş kişiliğe sahiptirler. Toplumun belirlediği cinsiyet rollerine karşı çıkan ana karakterler, bir kimlik sorunu ile karşı karşıya gelmişlerdir. Freudyan psikanalitik eleştiri ile Nancy Chodorow'un psikanaliz ve feminist tartışmalarından yararlanılarak, bu karakterlerin kimlik kazanma çabaları incelenmiştir. Bu çaba esnasında, erkekler cinsellik ile şiddeti ilişkilendirerek, fallik semboller kullanmışlardır. Bu nedenle, kendilerini yeniden yaratmak için, üzerlerinde şiddet uygulayabilecekleri ve cinsel açıdan istismar edebilecekleri kurbanlara ihtiyaçları vardır. Öte yandan, aynı çaba esnasında kadınlar kendilerini erkeklere bağımlı hissedip, erkeklerin onları yeniden yaratmalarını umut etmişlerdir. Bu durum erkeklerin kadınları kurban etmesini daha kolay hale getirmiştir. Kadınların mazoşistik eğilimlerine karşın, erkeklerin sadistik eğilimleri toplumun baskıcı gücü tarafından da desteklenince, erkek seri katiller ile kadın kurbanlar ortaya çıkmışlardır.