Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Qualitative assesment of the career experiences of female principals at the state elementary schools in the Çankaya district

Çankaya ilçesine bağlı devlet okullarındaki bayan müdürlerin mesleki deneyimlerinin nitel bir değerlendirmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105167 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE CAREER EXPERIENCES OF FEMALE PRINCIPALS AT THE STATE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE ÇANKAYA DISTRICT Akkaş, Meltem Julie M.S., The Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK September 2001, 130 pages The purpose of this study is to determine what contributing factors and difficulties/barriers current female principals at the state elementary schools in the Çankaya district experience throughout their administrative careers in terms of their family life and responsibilities, educational background and personal qualities and what role gender plays in their experiences. The study also aims to put forward how these female school principals deal with problems regarding their fellow teachers, students' parents and the students themselves; what the the attitudes and reactions of other teachers and senior managers are; what their expectations are for the future and what their perspective is as to the factors affecting women's administrative career choices. mIn this respect, this study was carried out by forming a qualitative research method and using an interview consisting of 15 questions as the major data collection instrument. 12 current female school principals were interviewed and their responses were formed into main themes. Each theme was then individually expanded with the help of examples and personal quotations. From the results of the study, it was seen that women had different opinions as to the impact of their family life and responsibilities; their educational backgrounds were considered to be very advantageous as they had become more self-confident; they had similar personal qualities which helped them to form an authoritative yet understanding and friendly atmosphere when confronted with various problems; female teachers were very prejudice towards them and thought that they would be very capricious and strict; however, within time had realized that it was much nicer to work with someone who could relate to their problems; superior administrators were happier to work with females, but still felt that it was easier to form one-to-one relations with male school principals; most female school principals wanted to continue working in a similar position; and women, in general, did not desire administrative positions due to lack of self-confidence, lack of support from families and work-family conflict. Keywords: Gender, Educational Administration, Administrative Career, Experience, Female Administrators, State Elementary Schools IV

Summary:

oz ÇANKAYA İLÇESİNE BAĞLI DEVLET İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ BAYAN MÜDÜRLERİN MESLEKİ DENEYİMLERİNİN NİTEL BİR DEĞERLENDİRMESİ Akkaş, Meltem Julie Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK Eylül 2001, 130 sayfa Bu çalışmanın amacı Çankaya İlçesine bağlı devlet ilköğretim okullarındaki kadın yöneticilerin aile hayatları ve sorumlulukları, eğitim özgeçmişleri ve kişisel özellikleri bakımından yönetim kariyerlerine katkıda bulunan etkenleri ve karşılaştıkları engelleri/zorluklan tanımlamak ve yönetim kariyelerinde cinsiyetlerinin rolünün ne olduğunu belirlemektir. Çalışma ayrıca söz konusu kadın yöneticilerin öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile ilgili problemler ile nasıl başa çıktıklarını; diğer öğretmenlerin ve üst düzey yöneticilerin tavır ve tepkilerini; gelecek ile ilgili beklentilerini ve kendi bakış açılarından kadınların yönetim pozisyonları istememelerinin sebeplerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.Bu nedenle, bir nitel araştırma yöntemi oluşturulmuş ve ana veri toplama yöntemi olarak da 15 sorudan oluşan bir görüşme kullanılmıştır. 12 bayan okul yöneticisi ile görüşülmüş ve alınan yanıtlar belirli konu başlıkları altında analiz edilmiştir. Her konu başlığı daha sonra kendi içinde örnekler ve kişisel alıntılarla genişletilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından, kadınların aile hayatları ve sorumlulukları ve bunların etkileri ile ilgili olarak farklı görüşlere sahip oldukları, eğitim özgemişlerini, özgüvenlerini arttırması bakımından faydalı gördükleri ve değişik problemler ile karşılaştıklarında otoriter ancak anlayışlı ve dostça bir ortam oluşturmalarım sağlayan benzer kişisel özelliklere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bunlara ek olarak, çalışmanın sonucunda bayan öğretmenlerin kendilerine karşı çok önyargılı oldukları ve kendilerinin çok kaprisli ve katı olacağını düşündükleri, ancak zamanla problemlerini daha iyi anlayan birisi ile çalışmanın daha güzel olduğunu fark ettikleri ve üst düzey yöneticilerin bayanlarla çalışmaktan daha memnun oldukları ama erkek okul yöneticileri ile birebir ilişki kurmanın daha kolay olduğunu hissettikleri görülmüştür. Son olarak da, çoğu bayan okul yöneticisinin benzer bir pozisyonda çalışmayı sürdürmek istedikleri ve kadınların, genelde, özgüven eksikliği, aile desteğinin eksikliği ve iş-aile ikilemi nedeni ile idari pozisyonlar istemedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Eğitim Yönetimi, Yönetim Kariyeri, Deneyim, Kadın Yöneticiler, Devlet İlköğretim Okulları vı