Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı / Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı

A qualitative study on the perceptions of early childhood teachers towards physical design for classroom management

Sınıf yönetiminde fiziksel ortam konusunda okul öncesi öğretmenlerinin algıları üzerine nitel bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250692 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is to examine the perceptions of early childhood teachers in relation to the influence of the physical environment of the classroom on classroom management. More specifically, the present study examined teachers? perceptions about the factors which influence their classroom management practices, how the physical environment of the classroom influences their instructional processes and teacher-student interactions.To collect the data for the study, a semi-structured interview schedule was developed by the researcher. The interview schedule contained 16 questions; six pertained to demographic items, while the remaining ten open-ended questions aimed to investigate the perceptions of teachers about the physical environment of the classroom and its influence on classroom management.The participants of this study consisted of 36 female early childhood education teachers who taught children from age 3 to 6. Twelve of them were employed in private schools and 24 worked in public schools.Qualitative analysis was performed at the end of the study and according to findings, 7 themes were categorized. These are were (1) factors influencing classroom management, (2) physical environment, (3) interest areas in the classroom, (4) strengths and weaknesses of the physical environment, (5) remedies for weaknesses of the environment, (6) the influence of the physical environment on instructional process and teacher-student interaction, and (7) suggestions for the improvement of the physical environment.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetiminde fiziksel ortam konusunda okul öncesi öğretmenlerinin algılarını ortaya koymaktır. Özellikle, öğretmenlerin, sınıf yönetimini etkileyen faktörler, sınıfların fiziksel ortamı, fiziksel ortamın etkinlikler ve öğretmen-öğrenci iletişimi üzerine etkisi ile ilgili algıları incelenmiştir.Çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Form, toplam 16 sorudan oluşmaktadır. Bunların, 6 tanesi demografik bilgilere ait olmakla birlikte, kalan 10 tanesi öğretmenlerin, sınıflarının fiziksel ortamına ve bunun sınıf yönetime etkisine dair algılarını anlamaya yönelik açık uçlu sorulardır.Çalışmanın katılımcıları, 3-6 yaş gruplarında çalışan 36 okul öncesi eğitim öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 12 tanesi milli eğitime bağlı özel okul öncesi kurumlarında çalışırken, 24 tanesi yine milli eğitime bağlı devlet okullarında görev yapmaktadır.Çalışmanın sonunda yapılan nitel analize göre 7 temel tema belirlenmiştir. Bunlar (1) sınıf yönetimini etkileyen faktörler, (2) fiziksel ortam, (3) sınıftaki ilgi köşeleri, (4) sınıf ortamının iyi ve zayıf yönleri, (5) ortamın zayıf yönleri için çözüm yolları, (6) fiziksel ortamın sınıf içi etkinliklere ve öğretmen-öğrenci iletişimine etkisi ve (7) sınıf ortamının genel gelişime dair öneriler şeklindedir.