Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

A quality of life perspective to urban green spaces of Ankara

Ankara'nın kentsel yeşil alanlarına bir yaşam kalitesi perspektifi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199211 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA QUALITY OF LIFE PERSPECTIVE TO URBAN GREEN SPACES OF ANKARABİNGÖL, EbruM.S., Department of City and Regional Planning in Urban DesignSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Melih PINARCIOĞLUDecember 2006, 125 pagesUrban green spaces are one of the layers of urban pattern. The urban environmentis created through the complex relationships between natural, social, economic, andpolitic dynamics. Similar to the urban environment, as a produced landscape,characteristics of urban green spaces vary according to the social, economic,cultural and ecological context of urban society.In the last few decades, the ?quality of urban life target? included in the sustainabilityapproach, has became an important touchstone to increase the quality of urbanenvironment in today?s world; with its tendencies of covering of perpetual subjectivevalues and in addition to objective conditions to identify ?individual?s satisfaction? asa target the by, of keeping its evaluation scope broad and holistic, and of derivingsupporting the daily life practices which derive from participatory processes.Among the quality of life perspective, urban green spaces are interpretated in aholistic and broad framework in boundaries of their contributions to the inhabitants?well-being through their physical, social, economic and ecological links with life in abroad scale spectrum ranging from individual level to city scale.In today?s urban environment, Ankara?s urban green spaces are planned by theresponsible agents within a narrow framework; separated from urban and urban life,lacked of this multi-scale and multi-dimensional perspective, stucked in the sectoraltargets of institutions. At this point, the study identifies the priorities and conditions tore-establish a well-functioned planning process for the green spaces of Ankara witha particular attention to quality of life.Key words: Quality of life, green space planning, Ankara, leading agents

Summary:

ÖZANKARA'NIN KENTSEL YEŞİL ALANLARINA BİR YAŞAM KALİTESİPERSPEKTİFİBİNGÖL, EbruYüksek Lisans, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel TasarımTez Yöneticisi: Supervisor: Doç. Dr. Melih PINARCIOĞLUAralık 2006, 125 sayfaKentsel yeşil alanlar kent örüntüsünün birer katmanıdırlar. Kentsel çevre, doğal,sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerin arasındaki karmaşık ilişkiler tarafındanüretilmektedir. Kentsel çevreye benzer olarak, üretilmiş bir peyzaj olarak kentselyeşil alanların karakteristikleri kentsel toplumun sosyal, ekonomik, kültürel veekolojik bağlamlarına göre çeşitlenmektedir.Son birkaç on yıldır, sürdürülebilirlik yaklaşımının içinde yer alan ?kentsel yaşamkalitesi hedefi?, ?bireyin tatmin derecesi?ni hedef olarak ortaya koymak için objektifdeğerlerin yanında algısal-subjektif değerleri de dikkate alması , değerlendirmealanını bütüncül ve geniş kapsamlı tutması ve katılımcı süreçlerden türeyenplanlama yaklaşımıyla günlük yaşam pratiklerini desteklemesi eğilimleri ile günümüzdünyasında kentsel çevrenin kalitesinin arttırılmasında önemli bir mihenk taşıolmuştur.Kentsel yaşam kalitesi perspektifi ile kentsel yeşil alanlar, birey düzeyinden kentölçeğine kadar değişen farklı ölçek spektrumlarında yaşam ile fiziksel, sosyal,ekonomik ve ekolojik bağlarını kentte yaşayan sakinlerin refah/mutluluğuna katkılarıdahilinde bütüncül ve çok değişkenli bir yaklaşımla yorumlanmaktadırlar.Bugünün kentsel çevresinde, Ankara'nın yeşil alanları, planlama alanında farklısorumlu aktörlerce bu çok-ölçekli ve çok-boyutlu perspektiften yoksun bir şekilde,kurumların sektörel hedeflerinde sıkışmış, kentten ve kentsel yaşamdan kopukolarak, dar bir çerçeve ile planlanmaktadırlar. Bu noktada, bu çalışma, Ankara'nınyeşil alanları için iyi-işleyen bir planlama sürecini yeniden kurmanın önceliklerini vekoşullarını yaşam kalitesi özelinde ortaya koymaktadır.Anahtar kelimeler: Yaşam Kalitesi, yeşil alan planlaması, başlıca aktörler