Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı

A quantitative risk analysis approach on liquefaction ofdry bulk cargo in maritime transportation

Deniz taşımacılığında kuru dökme yüklerin sıvılaşmasıüzerine sayısal bir risk analizi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 553442 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Solid bulk cargo transportation has been growing around world However, increased solid bulk cargo carriage activities can pose potential damage to ship crew, commodity and maritime environment According to the IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code), solid bulk cargoes contain serious risks such as unstable of ship, cargo liquefaction, fire or explosion due to chemical content of cargo, etc for maritime transportation Since safety is one of the core topics for maritime transportation, the IMSBC Code classified those cargoes into three groups The group A involves cargoes that might liquefy during transportation due to moisture content exceed the TML (Transportable Moisture Limit) There are numerous fatal accidents recorded so far resulting from cargo liquefaction It may cause shifting of cargo onboard ship and consequence of liquefaction may pose total loss of ship due to capsizing In the view of above, this thesis will perform a comprehensive quantitative risk analysing on cargo liquefaction of dry bulk cargo in maritime transportation as the consequences of it may cause serious harms The thesis aims at increasing safety awareness through solid bulk cargo carriage on-board ships It will focus on potential risk of cargo liquefaction A robust methodological approach involving Fault Tree Analysis (FTA) and Event Tree Analysis (ETA) under Fuzzy Logic environment will be adopted to conduct a risk analysing Whilts the the FTA method is used to identify basic events which may cause to an accident event, the ETA defines the event sequences from initiating events to accident scenarios Hence, the basic events (BE) will be determined and fault tree diagram is constructed from top to down direction to understand causation of cargo liquefaction on-board ships The fault tree diagram will illustrate the pathway within the system Hence, the potential failures that may cause cargo liquefaction on-board bulk carriers will be analysed quantitatively With the study undertaken this thesis, it is estimated to reach solid following targets; i ) To introduce potential hazards and consequences of cargo liquefaction problem, ii ) To apply robust quantitative risk analysing methodology in maritime transportation, iii ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Kuru dökme yük taşımacılığı dünyada giderek artmaktadır Ancak artan kuru dökme yük taşımacılığı gemi personeline, taşınan yüke ve deniz çevresine ciddi tehlikeler teşkil etmektedir Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yük Kodu'na (IMSBC Code) göre, kuru dökme yükler gemi stabilitesini bozma, sıvılaşma, kimyasal içeriklerinden dolayı yangın ya da patlama gibi çeşitli tehlikeler içermektedir Deniz taşımacılığında emniyet en önemli unsur olarak öne çıkmakla beraber, IMSBC Kod tehlikeli kuru dökme yükleri 3 gruba ayırır Grup A tipi yükler, içerisinde bulundurduğu nemin taşınabilir nem limitini (TML) aşması durumunda sıvılaşan yükleri içermektedir Kuru dökme yük sıvılaşması nedeniyle birçok ölümcül deniz kazası kayıtlara geçmiştir Yükün sıvılaşması, ambar içerisinde yükün kaymasına ve geminin alabora olarak tam ziyasına sebep olabilir Bu bilgiler ışığında, bu tez deniz taşımacılığında kuru dökme yüklerin sıvılaşması durumu üzerine geniş kapsamlı sayısal bir risk analizi yapmayı hedeflemektedir Kuru dökme yüklerin ambar içerisinde sıvılaşmasının sonuçları çok ciddi tehlikeler içerebilir Bu tez ile kuru dökme yük taşımacılığının emniyet farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır Tez, kuru dökme yüklerde sıvılaşma problem üzerine odaklanacaktır Bu kapsamda risk analizi değerlendirmesi için, Hata Ağacı Analizi (FTA) ve Olay Ağacı Analizi (ETA) yöntemleri bulanık mantık yöntemi altında uygulanacaktır Hata Ağacı Yöntemi, sıvılaşma kaynaklı deniz kazasına neden temel olayları belirlemede kullanılırken, Olay Ağacı Yöntemi ise kazaya ait senaryo ile ardışık olayların sonuçlandırılmasında kullanılacaktır Böylece, kazaya sebep veren temel olaylar belirlenecek ve yukarı aşağı yönlü olacak şekilde hata ağacı diagramı ile kuru dökme yüklerde ortaya çıkabilecek sıvılaşmaya ait hatalar analiz edilecektir Hata ağacı diagramı sistemde ki arızaları gösteren bir yoldur Böylece, dökme yük gemilerinde sıvılaşmaya sebep olan potansiyel hataların sayısal olarak analizini mümkün kılar Bu tez ile gerçekleştirilen çalışmada, aşağıda belirtilen somut hedeflere ulaşılması beklenir; i ) Kuru dökme yüklerde ortaya çıkan sıvılaşma probleminin potansiyel tehlikelerini ve sonuçlarını tanıtmak, ii ) Deniz taşımacılığında uygulanabilecek sayısal bir risk analizi yöntemi ortaya koymak, iii ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.