Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Anabilim Dalı / Maden İşletme Bilim Dalı

A quantitative risk assessment methodology for occupational accidents in underground coal mines:A case of Turkish Hard Coal Enterprises

Yeraltı kömür madenlerindeki iş kazaları için sayısal bir risk değerlendirme metodolojisi:Türkiye Taşkömürü Kurumu uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 441952 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Underground coal mining is one of the most dangerous occupations throughout the world. The incidence of injuries and the days lost due to accidents in underground coal mines are much greater than industrial average. In general, the reasons behind an underground occupational accident are too complex to analyze. The risk analysis and assessment is the most suitable method to cope with these type of issues. This study proposes a quantitative methodology for the analysis and assessment of risks associated with mine accidents in the mines of Turkish Hard Coal Enterprises (TTK). The accidents in TTK between the years 2000 and 2014 are firstly statistically analyzed with respect to the number, type and location of accidents, education level, experience and age of the casualties and also injuries, days lost resulting from such accidents. Mines are compared with respect to number, type, and location of accidents and days lost using Analysis of Variance (ANOVA). Hazards are classified as individual, operational and locational hazards and quantified using contingency tables and conditional and total probability theorems. Injuries and days lost are considered as severities. Event trees for each hazard class are prepared. Lower and upper boundaries of risks for injury and days lost are determined. Injury and days lost risks are evaluated and mines are compared accordingly. Risk evaluation results show that Armutçuk, Karadon and Üzülmez mines have high risk levels especially for injury risks while Amasra and Kozlu are at the safer side. Some measures are recommended to decrease the determined high risk levels.

Summary:

Yeraltı kömür madenciliği en tehlikeli iş kollarından biridir. Yeraltı kömür madenlerindeki yaralanma ve kazalardan kaynaklanan işgücü kaybı da sanayi ortalamasının çok üzerindedir. Yeraltı kömür madenlerindeki iş kazalarının altında yatan nedenlerin analizi oldukça karmaşıktır. Risk analizi bu tür karmaşık konuların üstesinden gelinebilmesi için en uygun yöntemdir. Bu çalışma Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ocaklarında meydana gelen iş kazaları ile ilgili olarak risklerin analizi ve değerlendirmesi için sayısal bir metot önermektedir. Çalışmada, TTK madenlerinde 2000 ve 2014 yılları arasında gerçekleşen iş kazalarının sayısı, çeşidi ve yeri ile kazazedelerin eğitim durumu, yaşı ve tecrübesi ve kaza kaynaklı yaralanma ve işgücü kaybına ilişkin veri öncelikle istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Varyans Analizi (ANOVA) ile madenler kaza sayısı, çeşidi, yeri ve işgünü kaybı açısından karşılaştırılmıştır. Tehlikeler bireysel, operasyonel ve lokasyonel şeklinde sınıflandırılarak çapraz tablolar ve koşullu ve toplam olasılık teoremleri kullanılarak hesaplanmıştır. Yaralanmalar ve işgücü kayıpları da kaza şiddeti olarak kabul edilmiştir. Her bir tehlike sınıfı için olay ağaçları oluşturulmuştur. Yaralanmalar ve iş gücü kaybı için alt ve üst risk sınırları belirlenmiştir. Yaralanma ve İşgücü kaybı riskleri değerlendirilmiş ve madenler bu yönden karşılaştırılmıştır. Risk değerlendirme sonuçları Armutçuk, Karadon ve Üzülmez madenlerinin özellikle yaralanmalar açısından yüksek risk seviyeleri içerdiğini, Amasra ve Kozlu madenlerinin ise daha güvenli tarafta olduğunu göstermektedir. Tespit edilen yüksek risk seviyelerini düşürmek için bazı önlemler tavsiye edilmiştir.