Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

A re-assesment of the world society conceptualization

Dünya toplumu kavramının yeniden değerlendirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439194 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This dissertation argues that non-state actors were more apparent, and relatedly, more capable of controlling and transforming the international relations in the pre-modern period than they are in the modern. The role of non-state actors is dramatically limited in the modern international society because of the nation-state, the most centralized and penetrating polity that humankind have ever established. The organizing principles of the pre-modern international relations were more suitable for non-state action. World society conceptualization of the English School is adopted in order to develop this argument. As the existing accounts of the world society concept particularly concentrate on the possible effects of the values having the potential to be shared globally in the modern international society, they simply neglect interest-seeking and pre-modern forms of non-state action. For this reason, this dissertation makes a distinction between the value-based (ideational) and interest-seeking (functional) world society elements and analyzes their impact on the international system/society with respect to their aims. According to this distinction, functional world society elements only aim to control a specific sphere of international relations, while the ideational world society elements seek to reshape the core foundational principles of the international system/society. In order to support its main argument, the dissertation analyzes four distinct cases, namely the Roman Catholic Church, Amnesty International, the Hanseatic League, and International Chamber of Commerce, and compares them with each other. Main findings of the study show that the non-state dimension of international relations prevails against the state dimension in the pre-modern international relations.

Summary:

Bu tez devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkileri dönüştürmede ve kontrol etmede modern öncesi dönemde modernitede olduklarından daha görünür, ve ilişkili olarak, daha etkili olduğunu iddia etmektedir. Modern uluslararası toplumda devlet dışı aktörlerin rolleri insanlığın kurduğu en merkezi ve nüfuz eden devlet yönetim biçimi olan ulus devlet yüzünden oldukça kısıtlanmıştır. Modern öncesi uluslararası ilişkilerin kurucu prensipleri ise devlet dışı eyleme daha uygundur. Bu çalışmada ana argümanı geliştirmek için İngiliz Okulu'nun dünya toplumu kavramı benimsenmiştir. Dünya toplumu kavramının var olan tanımları özellikle uluslararası toplumda küresel olarak paylaşılma potansiyeli taşıyan değerlere odaklandığından, devlet dışı eylemin çıkar odaklı ve modern öncesi şekillerini göz ardı etmektedir. Bu sebeple bu tez, değer temelli (fikirsel) ve çıkar temelli (işlevsel) dünya toplumu unsurları arasında bir ayrım yapmakta ve bu unsurların amaçları doğrultusunda uluslararası sistem/toplum üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu ayrıma göre, işlevsel dünya toplumu unsurları sadece uluslararası ilişkilerin belirli bir sahasını kontrol etme amacı güderlerken, fikirsel dünya toplumu unsurları uluslararası sistem/toplumun kurucu ilkelerini yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu tez ana savını desteklemek için dört ayrı vakayı incelemekte ve birbirleri ile karşılaştırmaktadır. Bu vakalar Roma Katolik Kilisesi, Uluslararası Af Örgütü, Hansa Cemiyeti ve Milletlerarası Ticaret Odasıdır. Bu çalışmanın temel tespiti modern öncesi uluslararası ilişkilerde devlet dışı boyutun devlet boyutuna üstün geldiğidir.