Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A recommended nevral trip distribution model

Seyehat dağılımı için yeni bir sinir ağı modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz SEYAHAT DAĞILIMI İÇİN YENİ BİR SİNİR AĞI MODELİ TAPKIN, Serkan Doktora, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez yöneticisi: Prof.Dr. Özdemir Akyılmaz Ocak 2004, 167 sayfa Bu çalışmada, dört basamaklı ulaşım talep modellemesinin en önemli unsurlarından biri olan seyahat dağılım modeli için yeni bir yaklaşım modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çok sınırlı sayıda mevcut olan çalışmalardan yola çıkılarak, geriye yayılma yapay sinir ağlan kullanılarak seyahat dağılımlarını hesap etme problemi ele alınmış ve geriye yayılma yapay sinir ağlan ile elde edilen neticelerin yetersiz olduğu görülmüştür. Geriye yayılma yapay sinir ağlan kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda, bahsedilen sinir ağı tipinin mimarisinden dolayı, ağırlıklandırılmış girdileri toplayan nöronlar, bu sonuçlan lineer olmayan bir eşik fonksiyondan geçirmekte ve bu işlem hem saklı katmanda ve hem de çıktı katmanında olmak üzere iki defa yapılmaktadır. Bu modellerde, çıktı katmanında bir kez daha eşik fonksiyonundan geçirilen ağırlıklandırılmış girdiler, hatafonksiyonu sonucu hesap edilen değerlere etkimekte ve bu değerler olduğundan farklı bir hale gelmektedir. Önerilen yeni sinirsel seyahat dağılımı modelinde bu sorun, girdi katmanı değerlerinin, gizli katmandan sonra, bu katmandan çıkan eşik fonksiyonundan geçen değerlerle bir kez daha çarptırılıp, bu yeni ağırlıklandırılmış değerlerin ise tekrar bir eşik fonksiyonundan geçirilmemesiyle çözümlenmiştir. Geliştirilen bu sinirsel seyahat dağılım modeli ile, bu yaklaşıma benzer modüler modelden, gravite modelinden ve geriye yayılma yapay sinir ağlarından çok daha iyi ve güvenilir seyahat dağılımı tahminleri yapılabildiği gözlemlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Seyahat Dağılımı, Gravite Modeli, Geriye Yayılma Yapay Sinir Ağlan, Sinirsel Seyahat Dağılım Modeli, Modüler Sinir Ağı vı

Summary:

ABSTRACT A RECOMMENDED NEURAL TRIP DISTRIBUTON MODEL TAPKIN, Serkan Ph.D., Department of Civil Engineering Supervisor: Prof.Dr. Özdemir Akyılmaz January 2004, 167 pages In this dissertation, it is aimed to develop an approach for the trip distribution element which is one of the important phases of four-step travel demand modelling. The trip distribution problem using back-propagation artificial neural networks has been researched in a limited number of studies and, in a critically evaluated study it has been concluded that the artificial neural networks underperform when compared to the traditional models. The underperformance of back-propagation artificial neural networks appears to be due to the thresholding the linearly combined inputs from the input layer in the hidden layer as well as thresholding the linearly combined outputs from the hidden layer in the output layer. In the proposed neural trip distribution model, it is attempted not to threshold the linearly combined outputs from the hidden layer in the output layer. Thus, in this approach, linearly combined iiiinputs are activated in the hidden layer as in most neural networks and the neuron in the output layer is used as a summation unit in contrast to other neural networks. When this developed neural trip distribution model is compared with various approaches as modular, gravity and back-propagation neural models, it has been found that reliable trip distribution predictions are obtained. Keywords: Trip Distribution, Gravity Model, Back-Propagation Artificial Neural Networks, Neural Trip Distribution Model, Modular Neural Network IV