Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gemi ve Deniz Teknoloji Mühendisliği Anabilim Dalı / Açık Deniz Mühendisliği Bilim Dalı

A resilience engineering approach to mitigate confined space hazards on FPSO units

FPSO ünitelerinde kapalı alan tehlikelerini azaltmakiçin dayanıklılık mühendisliği yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 553111 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Petroleum companies to produce and storage oil from oceans and deep seas use the Floating Production Storage and Offloading (FPSO) units It is one of the best systems, which is improved for the oil industry to produce oil from oceans Briefly, FPSO is a floating unit, which provides oil rigs not only storing oil products but also producing or refining it before finally offloading it for required industry, either by oil tankers or by the pipelines, which built underwater Floating, Production, Storage and Offloading (FPSO) unit operations have many risks and can be exposed hazards, due that systems and facilities should be designed to ensure operability and maintainability while reducing potential risks Risk is the likelihood of a given level of harm from an identified hazard is being realized The process of risk management aims to define hazards, which are connected with a task or activity, evaluating risks to equipment and personnel, and improving techniques to reduce hazards and control risks On FPSO units, confined space entry operations involve a lot of risks and hazards This thesis is occurred as 6 section FPSO units and functions of process equipment are mentioned in second section Risk management tools and processes of FPSO units are explained with a sample task risk assesment in 3rd section In 4th section confined space entry procedures on FPSO units and risk assessment details are explained with a sample confined space entry checklist The principals of RE are introduced together with elements and a literature survey about RE studies are explained in section 5 In the 6th and last section of this thesis, the principles of RE are applied to mitigate hazard in confined space for entry operations The aim of this thesis is to use principles of Resilience Engineering (RE) and execute them to mitigate confined space hazards and control risks during entry operations In the current study, the main principles of RE (responding, monitoring, anticipating, learning) and their elements are implemented to confined space risk assessment Resilience engineering principle,responding implies that comprehend what to do, which means how to react to ordinary and sporadic interruptions and unsettling influences either by executing a readied set of reactions and responses or by changing typical working Resilience engineering principle,monitoring means that understand what to look for, that is, how to control what is or may become a risk or opportunity sooner rather than later Monitoring should cover both what is happening and going on in the surrounding and what is happening in the system itself Resilience engineering principle,anticipating, implies that understand what to expect, that is, the way to envision improvements, threats and opportunities in the future, such as potential fluctuates, failures, pressures and their outcomes ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Yüzer,Üretim,Depolama ve Boşaltma (FPSO) üniteleri 1970'den beri kullanımdadır İlk FPSO ünitesi İspanya'da inşa edilen Shell Castellon'dur Şu anda, dünya çapında yaklaşık 270 FPSO ünitesi çalışmakta ve genellikle Brezilya, Kuzey Denizi, Akdeniz ve Batı Afrika'da kullanılmaktadırlar FPSO üniteleri bulundukları yerlerde sabit kalmaları ve genellikle 20 yıldan daha uzun olabilen hizmet süreleri boyunca faaliyetlerini sürdürmeleri icin üretilmiştir FPSO üst kısımları, üretim ve işlem için farklı tipte donanım ve makinelere sahiptir Donanım seçim tasarım ve türleri, lokasyona, petrol kalitesine ve alıcılara göre değişebilir Okyanuslardan ve derin denizlerden petrol üreten ve depolayan petrol şirketleri, Yüzer,Üretim,Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesini kullanırlar Bu üniteler petrol endüstrisinin okyanuslardan petrol üretmesi için geliştirilmiş en iyi sistemlerden biridir Kısaca, Yüzer,Üretim Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi, sadece petrol ürünlerini depolamakla kalmayıp, aynı zamanda petrol tankerine veya su altında inşa edilen boru hatlarına tahliye yapmadan önce,petrol üretimi yapan veya petrolü rafine eden yüzen bir birimdir Yüzen,Üretim Depolama ve Boşaltma (FPSO) üniteleri operasyonları birçok riski barındırmakla beraber, bir çok tehlikeye de maruz kalmaktadır, bu sebeplerden dolayı bu tip ünitelerin sistemleri ve tesisleri, riskleri azaltırken çalışabilirlik ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere tasarlanmalıdır Risk, bilinen bir tehlikenin belilenmiş bir zarar seviyesinin gerçekleşmesi olasılığı olarak adlandırılmaktadır Risk yönetim süreci ise, bir görev veya faaliyetle bağlantılı tehlikeleri tanımlamayı, ekipman ve personel için riski değerlendirmeyi ve tehlikeyi azaltırken riski kontrol etmek için teknikleri geliştirmeyi amaçlar Risk değerlendirmesi için gerekli detaylar ve seviyeler, uygulamanın ve riskin büyüklüğüne bağlıdır Öte yandan, bazı tatbikatlar veya tesisler büyük tehlike potansiyeline sahiptir Bu durumlarda, genellikle geçmiş veritabanlarından elde edilen durum ya da başarısızlık oranı verilerinin kullanılmasını gerektiren daha kapsamlı, resmi ve uygun, sayısallaştırılmış bir risk değerlendirme tekniği gerekir Yüzen, Üretim Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitelerinde kapalı alana giriş işlemleri çok fazla risk ve tehlike içermektedir Bazı önlemlere ve risk değerlendirmelerine rağmen, hala kapalı alan kazaları, FPSO birimlerinde farklı kaza türlerinde en yaygın olanlardan biridir Kapalı alana giriş süreci emniyetli bir şekilde ve önlemler alınarak başlatılmalı ve prosedürlere uygun olarak tamamlanmalıdır aynı zamanda iyi eğitimli ve deneyimli çalışanlarla yapılmalıdır Risk değerlendirme yöntemleri ve iş güvenliği risk analizi ise farkındalık yaratmak ve kapalı alan tehlikelerine karşı hazırlıklı olmak için çok önemlidir Bu tezin amacı, Dayanıklılık Mühendisliği prensiplerini kullanarak kapalı alan tehlikelerini azaltmak ve kapalı alanlara giriş işlemleri sırasında riskleri kontrol etmek için dayanıklılık mühendisliği prensiplerini uygulamaktır Bu çalışmada,dayanıklılık mühendisliği temel prensipleri (tepki verme, izleme, öngörme, öğrenme) ve alt elementleri kapalı alanlara giriş risk değerlendirmesinde kullanılmıştır Dayanıklılık mühendisiği prensibi olan,tepki verme; ne yapılması gerektiğini anlama anlamına gelir yani sıradan ve düzensiz kesintilere ve rahatsız edici etkiler için hazırlan tepkiler ve yanıtlar dizisini uygulayarak veya tipik bir çalışmayı değiştirerek nasıl tepki verileceğini bilme anlamına gelir Dayanıklılık mühendisliği prensibi olan izleme,bir şeyin önceden bir risk veya bir fırsat haline gelebileceğini kontrol etme ve bunu tesbit edip anlama anlamına gelir İzleme, çevrede olup bitenleri ve sistemin kendi içinde olanları kapsamalıdır Dayanıklılık mühendisliği prensibi olan tahmin etme, ne olabileceğini öngörme yani potansiyel dalgalanmalar, başarısızlıklar, baskılar ve bunların sonuçlarıyla beraber gelecekteki gelişmeleri, tehditleri ve fırsatları öngörmenin yoludur Bir diğer dayanıklılık mühendisliği prensibi olan öğrenme ise,neyin nasıl gerçekleştiğini deneyimlerden öğrenilebileceğini , özellikle de doğru deneyimleri zaferleri ve başarısızlıklarıda baz alarak kazanma ve öğrenme anlamına gelir Gerçekleri ele alma yeteneğidir Bu tez 6 bölüm halinde hazırlanmıştır FPSO üniteleri ve bu ünitelerin üzerinde bulunan tesislerin ve ekipmanlarının işlevleri tezin ikinci bölümünde belirtilmiştir FPSO birimlerinin risk yönetimi araçları ve risk yönetimi süreçleri ise örnek olarak hazırlanan kapalı alan görev riski değerlendirmesi ile birlikte 3 bölümde açıklanmaktadır Dördüncü bölüm de ise FPSO birimleri üzerindeki kapalı alana giriş prosedürlerini ve risk değerlendirme detayları örnek olarak hazırlanan kapalı alanlara giriş kontrol listesi ile birlikte açıklanmıştır Dayanıklılık mühendisliğinin ana prensiplerinin tanıtılması ve dayanıklılık mühendisliği çalışmaları ile ilgili bir literatür taraması ise 5 bölümde yapılmıştır Bu tezin 6 yani son bölümünde ise; Dayanıklılık mühendisliği ana ilkeleri kapalı alanlara giriş işlemleri sırasında ki riskleri azaltmak amacıyla uygulanmıştır Kapalı alan tehlikelerini değerlendirmek ve oluşma ihtimalini tanımlamak için dayanıklılık mühendisliği yaklaşımı kullanılırken,kapalı alan tehlikelerinin oluşma ihtimali için uzmanların görüşleri sorulmuştur Delphi yöntemi risk tahminleri tahminler yapmak, uzmanların görüşlerini ortaya çıkarmak ve dayanıklılık mühendisliğini kullandıktan sonra kapalı alanlarda kalan riskleri belirlemek için uygulanmıştır Bir FPSO ünitesinde kapalı alanlarda muhtemel riskler aşagıda ki gibi belirlenmiştir 1 Yetersiz görünürlük,yetersiz aydınlatma 2 Hidrokarbon gazı ve oksijen eksikliği, 3 Elektrik kablo arızası, 4 Düşme tehlikesi 5 Yetersiz İletişim veya iletişimin başarısızlığı, 6 Kapalı alana yetkisiz giriş, 7 Fiziksel,ruhsal durum, 8 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.