Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2016

A. S. Puşkin'in 'Yevgeni Onegin' adlı şiir-romanında birey ve toplum

Individual and society in A. S. Pushkin's poetic novel 'Eugene Onegin'

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 451554

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada Rus ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in (1799-1837) Yevgeni Onegin adlı şiir-romanı birey ve toplum kavramları bağlamında incelenmiştir. Rusya'da XVIII. yüzyılda başlayan Batılılaşma sürecinin yarattığı koşullarda şekillenen bireylerin ve onların yetiştikleri toplumun kaleme alındığı Yevgeni Onegin şiir-romanıyla Puşkin, XIX. yüzyılın başlangıcında konuya ilişkin yansımaları ayrıntılı ve nesnel bir bakış açısıyla ortaya koymuştur. Amacımız, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in Yevgeni Onegin şiir-romanında betimlediği XIX. yüzyıl başlangıcındaki Rusya panoramasını gözler önüne sermek, bu sayede panoramada bulunan tarihsel koşulların yarattığı bireyleri incelemek ve şairin çevrilmesi zor olduğu gerekçesiyle ülkemizde az anlaşılan özgün eserini tanıtmaktır. Bununla birlikte eserde birey ve toplum kavramlarının incelenmesi bakımından kavramlar üzerinde durularak düşünce tarihindeki oluşumu, genel özellikleri, tarihsel süreçte ne anlama geldiklerini ifade eden yaklaşımların değişim serüveni verilmeye çalışılmıştır.

Summary:

In this study, Alexander Sergeevich Pushkin's (1799-1837) poetic novel Eugene Onegin, which has an important place in the world and Russian literature, is examined in the context of individual and society concepts. The poetic novel Eugene Onegin, in which Pushkin wrote about the individuals and the society under the impact of the westernization process in 18th century's Russia, puts forward the reflections in the XIXth century in details and in an objective way as well. Our aim is to reveal the panorama of XIXth century Russia, which Alexander Sergeevich Pushkin depicted in his poetic novel Eugene Onegin, thus to examine the individuals, created by the historical conditions and to introduce this less known distinctive work in our country, about which it's said that the work is difficult to translate. Moreover, we tried to emphasize on concepts in terms of analyzing individual and society notions, its evolution in intellectual history, general features, and what they mean in the historical process.