Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A scale of Turkish preparatory school university students' demotivational factors towards learning English

Hazırlık sınıfında okuyan Türk öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını azaltan unsurlar ölçeği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463471 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study aims to develop and validate a survey instrument to measure university preparatory school students' demotivation levels as well as investigating the sources of demotivation. In accordance with measuring students' demotivational level, the items of this survey are developed based on a review of literature on student motivation/demotivation and the content analysis of compositions written by students learning English at a preparatory school. 32 items are included in the survey titled 'A Scale of Turkish Preparatory School University Students' Demotivational Factors Towards Learning English', which was administered to 206 university preparatory school students in Eskişehir, Turkey. The data were submitted to the internal consistency analysis to determine reliability of the instrument and confirmatory factor analysis to validate the scale. The results showed the construct of preparatory school students' demotivation is multi-dimensional with four factors including personal reasons, past experiences, features of preparatory school program and the form of instruction. After the validation procedures, the data were collected online from 1105 students in various preparatory school programs in Turkey. The findings yielded that proficiency level had a significant effect on students' demotivational levels, and also a significant relationship was found between university type and demotivation deriving from past experiences and features of preparatory school program. As a result, by considering the overall findings of the current study, it might be suggested that awareness of demotivating factors and sources of demotivation need to be raised for the language learners as well as their teachers and program developers. Keywords: Motivation, Demotivation, Sources of demotivation, Demotivating factors,Scale validation.

Summary:

Bu çalışma, hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin İngilizce öğrenmeye karşı motivasyonlarını olumsuz yönde etkileyen kaynakları bulmanın yanı sıra, motivasyondaki azalma derecesini ölçen bir ölçek geliştirme ve doğrulama amacındadır. Öğrencilerin motivasyonlarındaki azalmayı ölçme doğrultusunda, bu ölçeğin maddeleri motivasyon/motivasyonda azalma ile ilgili literatürün taranmasına ve bir hazırlık okulunda okuyan öğrencilerin yazdıkları kompozisyonların içerik analizinin yapılmasına bağlı olarak geliştirilmiştir. Eskişehir, Türkiye'de 206 hazırlık sınıfı öğrencisine uygulanan 'Hazırlık Sınıfında Okuyan Türk Öğrencilerin İngilizce Öğrenmede Motivasyonlarını Azaltan Unsurlar Ölçeği' adlı çalışmada 32 madde vardır. Toplanan verilere ölçeğin güvenirliği için iç tutarlık analizi ve ölçeğin geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar, hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin motivasyonlarındaki azalma ölçeğinin yapısının, kişisel sebepler, geçmiş deneyimler, hazırlık programının özellikleri ve derslerin işleniş biçimi olarak dört boyuttan oluştuğunu göstermiştir. Ölçeğin doğrulama sürecinin ardından, Türkiye'de farklı hazırlık okullarında okumakta olan 1105 öğrenciden çevrimiçi olmak suretiyle veri toplanmıştır. Bulgular, dil yeterliği düzeyinin öğrencilerin motivasyonlarındaki azalma seviyesi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu, ve aynı zamanda üniversite türü ile geçmiş deneyimler ve hazırlık okulu programı kaynaklı motivasyondaki azalma arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, bu çalışmanın tüm bulgularına bakılarak, dil öğrenme sürecine kolaylık getirmek adına, motivasyonu azaltan sebepler ve bunların kaynakları hakkında dil öğrenen öğrenciler için olduğu kadar onların öğretmenleri ve program geliştiriciler için farkındalık yaratmak gerektiği önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Motivasyonda azalma, Motivasyon azalmasının kaynakları, Motivasyonu azaltan sebepler, Ölçeği doğrulama.