Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

A search for an integral view of law, the state & human rights: Comparing Hans Kelsen's positivism, Carl Schmitt's realism & otfried Höffe's rationalism

Hukuk, devlet ve insan haklarına ilişkin bütünlükçü bir izlek arayışı: Kelsen?in pozitivizminin, Carl Schmitt?in gerçekçiliğinin ve Höffe?nin akılcılığının karşılaştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262997 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The primary objective of this work is to develop the (rationalist) thesis of integrity or the integral view in the realm of legal-political thought This view consists in the elaboration of the essential-conceptual interdependency of law, the political authority (i e the state) and the universal moral standpoint of justice (i e ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin esas amacı, hukuksal ve siyasal düşünce alanına dair akılcı bütünlük tezini ya da bütünlük görüşünü geliştirmektir Söz konusu görüş, hukuk, siyasal otorite (yani devlet) ve evrensel ahlaki bir konum olarak adalet (yani çağımızda insan hakları fikri çerçevesinde tanımlanan konum) arasındaki asli-kavramsal ilişkiyi, doğal hukuk kuramları tarafından örneklendirilen hukuksal-ahlakçılığa düşmeden ortaya koymaya çalışır Akılcı bütünlük tezi, hukuk, devlet ve adalet bağlantısı içerisindeki öğelerin ne birbirinden ayrılabileceklerini ne de birbirlerine massedilebileceklerini telkin eder Bu, hukuk ve devletin ahlaki bir konum olarak adalet ile olan bağını çözen pozitivist ayrılma tezinin açıkça reddedilmesi anlamına gelir Diğer yandan, bütünlük tezi, ya hukuku ve devleti ahlaka indirgeyen (?naif-ahlakçılık?) ya da hukuk ve adaleti kaba güce indirgeyen (?sinik-gerçekçilik?) massetme tezlerine de aynı keskinlikle karşı çıkar Kısacası, bütünlükçü görüş hukuk, devlet ve evrensel ahlaki bir ilke olarak adalet (yani insan hakları) arasındaki bağlantıyı her bir öğeye ona hak ettiği rolü vererek kurar Bu çalışmada, söz konusu görüş, her birisi hukuksal-ahlakçılığın ötesine geçen birer yaklaşımı temsil eden üç hukuksal-siyasal kuramın karşılaştırmalı olarak eleştirel-incelemesi temelinden ortaya konmaya çalışılacaktır Bu kuramlar, pozitivizmi temsil eden Hans Kelsen'nin Saf Hukuk Kuramı, Carl Schmitt'in gerçekçiliği temsil eden Somut-Düzen-Düşüncesi ve Otfried Höffe'nin akılcılığı temsil eden etik-temelli kuramıdır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.