Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A sensitivity study for probabilistic seismic hazard assessment of Sinop nuclear power plant site

Sinop nükleer güç santral sahası için olasılıksal sismik tehlike değerlendirilmesinin duyarlılık çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Based on the studies conducted for more than 40 years, Sinop is chosen as one of the three most convenient places in Turkey to construct a Nuclear Power Plant (NPP). The objective of this study is to evaluate the sensitivity of the design ground motions for Sinop NPP Site to the seismic source characterization and ground motion prediction models within the probabilistic seismic hazard assessment (PSHA) framework. This study introduces significant improvements over the previous seismic hazard studies conducted for the Sinop NPP in terms of seismic source characterization models. Based on the regulations of Turkey, United States and International Atomic Authority, the seismic sources located within the 320 km radius around the Sinop NPP site; North Anatolian Fault (NAF) Tosya- Erbaa Segment (1942-1943 earthquakes rupture zone), Abant-Ilgaz Segment (1944 Rupture), Erzincan Segment (1939 Rupture), Esençay - Merzifon Fault Zone, Sungurlu Fault, Ekinveren Fault, Erikli Fault, Balıfakı Fault and Pontic Escarpment Zone were investigated. To develop the planar source characterization models, geometries of the fault segments (length, width, dip angle and segmentation points) were determined with the help of previously conducted site studies, new fault maps and previous studies in the literature. Fault segments, rupture sources, rupture scenarios and fault rupture models were determined using the USGS Working Group (2003) terminology. To properly represent the characteristic behavior, planar fault segments were defined with composite magnitude distribution model and multi-segment ruptures were considered. The Pontic Escarpment Zone and Sungurlu Fault were modeled as areal sources using truncated exponential magnitude distribution model. The sensitivity of the hazard results to the parameters of seismic source models was analyzed for each source to illustrate the needs for further site studies for Sinop NPP. This study makes the first attempt to characterize the ground motions and its variability for Sinop NPP site. Several local, global and regionalized candidate ground motion prediction models (GMPEs) were proposed and evaluated. After a detailed evaluation of median predictions and resulting hazard curves, four NGA models and two TR-adjusted NGA models were used for the ground motion characterization of the Sinop NPP site. Equal weights are assigned to the global and regionalized NGA models. Results of the study are presented in terms of a range of hazard curves for the peak ground acceleration since the site surveys and ground motion characterization efforts are not yet finalized. These results will be refined by the help of the newly obtained site data in the next few years.

Summary:

40 yılı aşkın bir süredir devam eden çalışmalar sonucunda Sinop Türkiye'de Nükleer Güç Santrali (NGS) kurulması için en uygun 3 sahadan biri olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın temel amacı Sinop NGS Sahası için tasarım yer hareketinin sismik kaynak nitelendirmesi ve yer hareketi tahmin denklem modellerine olan duyarlılığının olasılıksal sismik tehlike değerlendirmesi yöntemiyle incelenmesidir. Bu çalışma sismik kaynak nitelendirmesi açısından Sinop NGS için daha önce yapılmış olan sismik tehlike değerlendirmesi çalışmalarına göre önemli gelişmeler sağlamaktadır. Türk ve Amerikan Nükleer Enerji Düzenleme Kurumları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının düzenlemelerine göre 320 km yarıçap içindeki sismik kaynaklar; Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Tosya-Erbaa Bölümü (1942-1943 depremleri), Abant-Ilgaz Bölümü (1944 Kırığı), Erzincan Bölümü (1939 Kırığı), Esençay - Merzifon Fay Zonu, Sungurlu Fayı, Ekinveren Fayı, Erikli Fayı, Balıfakı Fayı ve Pontik Yamaç olarak belirlenmiştir. Çizgisel kaynak nitelendirmesini sağlamak için, fay segman geometrik özellikleri (uzunluk, genişlik, dip açısı ve segman noktaları) daha önce yapılmış saha çalışmaları, yeni fay haritaları ve literatürdeki daha önce yapılmış çalışmalar yardımıyla belirlenmiştir. Fay segmanları, kırılma kaynakları, kırılma senaryoları ve fay kırılma modeli USGS Çalışma Grubu (2003) terminolojisi kullanılarak belirlenmiştir. Fay karakteristik davranışını doğru bir biçimde yansıtmak için çizgisel kaynaklar için birleşik büyüklük dağılım modeli ve çoklu segman kırıkları kullanılmıştır. Pontik Yamaç ve Sungurlu Fayı budanmış üstel büyüklük dağılım modeli ile alan kaynak olarak modellenmiştir. Tehlike analizi sonuçlarının sismik kaynak model parametrelerine olan duyarlılığı, daha sonra yapılacak olan saha çalışmalarına olan ihtiyaca ışık tutması açısından her kaynak için incelenmiştir. Bu çalışma Sinop NGS sahası için yer hareketi nitelendirmesi ve değişkenliğinin belirlenmesi için gerekli ilk adımı atmaktadır. Pek çok yerel, global ve bölgesel aday yer hareketi tahmin denklemi önerilmiş ve değerlendirilmiştir. Medyan tahmin sonuçlarının detaylı olarak incelenmesi sonucunda dört Yeni Nesil Tahmin modeli ve iki Türkiye'ye uyarlanmış Yeni Nesil Tahmin modeli Sinop Sahası yer hareketi nitelendirmesi için kullanılmıştır. Global ve yerel modellere eşit ağırlıklar verilmiştir. Saha çalışmaları ve yer hareketi nitelendirmesinin henüz tamamlanmaması nedeniyle, çalışmanın sonuçları en büyük yer ivmesi için bir dizi tehlike eğrisi olarak sunulmuştur. Bu sonuçlar elde edilecek yeni veriler ışığında önümüzdeki birkaç yıl içinde yeniden incelenecektir.