Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

A sequence stratigraphic approach to the depositional history analysis of the upper eocene sedimentary succession, Northwest of the Thrace basin, Turkey

Üst eosen yaşlı sediman topluluğunun istif stratigrafi yaklaşımı ile çökelim tarihçesi analizi, Kuzeybatı Trakya, Türkiye

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177579 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study investigates the depositional history of the Late Eocene sedimentary record in the northwest of the Thrace Basin in a sequence stratigraphic approach and estimates the contribution of regional tectonics, basin physiography and eustasy Late Eocene sedimentary succession was analyzed in two third-order sequences based on two major data sets; seismic reflection and well data sets Depositional Sequence-1, represented by progradational stacking patterns, comprises the coarse-grained ?Hamitabat? turbidite system The base of the Sequence-1 was defined as the base of channel fill deposits in the northern shelf setting and the base of slope fan deposits in the slope setting ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Trakya Havzası'nın kuzeybatısında, üst Eosen yaşlı sedimanter kayaların çökelim tarihçesi ve bölgesel tektonizma, havza fizyografisi, global deniz seviyesi gibi değişkenlerin sedimanter kayda olan etkileri istif stratigrafi yaklaşımı ile incelenmiştir Üst Eosen yaşlı sedimanter istif, sismik ve kuyu veri setleri kullanılarak iki farklı üçüncü dereceden istife bölünerek incelenmiştir Çökelim istifi-1 havzaya doğru ilerleyen fasiyesleri ile, kaba taneli ?Hamitabat? turbidit sistemini ve onun karasal eşleniklerini kapsamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.