Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü / Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı

A socio-spatial approach to the question of class and consciousness formation in a local setting: The case of Bursa industrial workers

Yerel bir mahalde sınıf ve bilinç oluşumu sorununa sosyo-mekansal bir yaklaşım: Bursa sanayi işçileri örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217139 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this thesis is to explore the class and consciousness formation in a local setting by also developing and applying a theoretical framework which allow us to study the interaction of locus of class consciousness with the other loci of consciousness formation such as the community and the state Such an approach is also grounded in the belief that a relational understanding of these processes requires us to take spatial dynamics such as local dependency, spatial fix and fixity and mobility into account By critically drawing upon historico-geographical materialist approach(es), the thesis attempts at resolving the tensions between `locality-wider society? and `structure-consciousness? ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu tezin amacı yerel bir mahalde sınıf ve bilinç oluşumunu araştırırken aynı zamanda sınıf-bilinci odağının yerel-topluluk ve devlet gibi farklı bilinç oluşumu odakları ile etkileşimini incelemeye olanak sağlayacak bir teorik çerçeve geliştirmek ve uygulamaktır Söz konusu süreçlerin ilişkisel olarak kavranabilmesi için bu tür bir yaklaşım yerele bağlılık-bağımlılık, mekansal sabit, sabitlik ve hareketlilik gibi mekansal dinamiklerin de hesaba katılmasını gerektirmektedir Tez, tarihsel cografyacı materyalist yaklaşım(lar)dan eleştirel bir biçimde faydalanarak, `yerellik-genel toplum' ve `yapı-bilinç' arasındaki gerilimleri çözümlemeye çalışmaktadır Bu gerilimler bütünsel ve işlevsel bir kavramsal çerçeve içinde birleştirilerek, kentsel `yapılandırılmış uyumluluklar' içindeki karmaşık ilişki örüntüleri ve bunların sınıf ve bilinç oluşumu süreçleri üzerindeki etkileri incelenmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.