Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A sociological analysis of microcredit: A poverty alleviation tool for women or not?

Mikrokredinin sosyolojik analizi: Kadın için yoksullukla mücadele aracı mı değil mi?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345593 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Poverty is one of the most important internationally recognized problems. The first Millennium Development Goal declared by the United Nations (UN) is to ?Eradicate extreme poverty and hunger?. Women rank first among groups most affected by poverty. Based on the argument that women compose two-thirds of the poor, the term ?feminization of poverty? took its place in the development discourse in the 1970s. There is an inverse relationship between development and women?s poverty, making women?s poverty a crucial agenda item of poverty alleviation strategies. Microcredit systems have spread all over the world beginning in Bangladesh and have now become an important poverty alleviation tool both in developed and developing countries. From the beginning of this millennium, microfinance institutions started to spread in Turkey and Turkish Grameen Microfinance Program (TGMP), a commercial affiliate of Turkish Foundation for Waste Reduction, is the leading organization. It is one of the crucial microfinance institutions in Turkey. Women are the primary target group of microcredit and this makes microcredit today?s most popular poverty alleviation tool. The impact of microcredit on women is examined through interviews with women who registered with the Ankara TGMP office. In this context, this study investigates microcredit?s effectiveness as a poverty alleviation tool for women in the light of the correlation between development and women?s poverty. Based on the fact that poverty is a multidimensional concept, positive and negative aspects of microcredit are revealed in this research, however, no conclusion is made as to microcredit?s success or failure as an independent poverty alleviation tool. Rather, it is concluded that microcredit should be integrated with other actors and poverty alleviation tools and should be supported with other relevant institutions and policies.Keywords: Development, Poverty, Feminization of poverty, Microcredit

Summary:

Yoksulluk günümüzün en önemli, uluslararası düzeyde kabul görmüş problemlerinden biridir. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ilkini ?Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması? oluşturmaktadır. Yoksulluktan en fazla etkilenen kesimlerin başında kadınlar gelmektedir. Yoksulların 2/3'nü kadınların oluşturması sebebiyle 1970'li yıllardan itibaren ?yoksulluğun kadınlaşması? kavramı kalkınma literatüründeki yerini almıştır. Kalkınma ve kadın yoksulluğu arasındaki ters yönlü ilişki yoksullukla mücadele stratejilerinin gündeminde kadın yoksulluğunun önemli yer alması ile sonuçlanmıştır. Mikrokredi sistemi Bangladeş'ten tüm dünyaya yayılarak günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yoksullukla mücadele araçları arasında önemli bir yer edinmiştir. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlayan mikrofinans kuruluşlarının başında Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) iktisadi işletmesi olan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) yer almaktadır. Mikrokredinin popüler bir yoksullukla mücadele aracı olmasında birincil hedef grubunun kadınlardan oluşması önemli bir rol oynamaktadır. Mikrokredinin etkisi Ankara TGMP Ofisi'ne kayıtlı kadınlarla gerçekleştirilen görüşmeler aracılığı ile ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, bu çalışma ile mikrokredinin kalkınma ve kadın yoksulluğu ilişkisi ışığında kadın yoksulluğu ile mücadelede ne derece etkili bir araç olduğu araştırılmıştır. Mikrokredinin etkisi Ankara TGMP Ofisi'ne kayıtlı kadınlarla gerçekleştirilen görüşmeler aracılığı ile ortaya konmaya çalışılmaktadır. Yoksulluğun çok boyutlu bir kavram olması da göz önünde bulundurularak, araştırma sonucunda mikrokredinin pozitif ve negatif yönleri ortaya konmuş, mikrokredi başarılı ya da başarısız şeklinde bir değerlendirmeye gidilmemiştir. Yoksullukla mücadelede mikrokredinin diğer aktörler ve araçlar ile entegre edilmesi ve ilgili kurum ve politikalarla desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Yoksulluk, Yoksulluğun kadınlaşması, Mikrokredi