Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A software tool for vehicle calibration, diagnosis and test via controller area network

Araç kalibrasyonu, hata teşhisi ve testini denetleyici alan ağı (CAN) üzerinden yapan bir yazılım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 318827 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Controller Area Networks (CAN's) in vehicles need highly sophisticated software tools to be designed and tested in development and production phases. These tools consume a lot of computer resources and usually have complex user interfaces. Therefore, they are not feasible for vehicle service stations where low-performance computers are used and the workers not very familiar with software are employed. In this thesis, we develop a measurement, calibration, test and diagnosis program -diaCAN- that is suitable for service stations. diaCAN can transmit and receive messages over 3 CAN bus channels. It can display and plot the data received from the bus, import network message and Electronic Control Unit (ECU) configurations, and record bus traffic with standard file formats. Moreover, diaCAN can calibrate ECU values, acquire fault records and test vehicle components with CAN Calibration Protocol functions. All of these capabilities are verified and evaluated on a test bed with real CAN bus and ECUs.

Summary:

Taşıtlarda kullanılan Denetleyici Alan Ağlarının (CAN'lerin) hem tasarımı hem de geliştirme ve üretim aşamalarındaki testleri son derece gelişmiş yazılımlar gerektirmektedir. Bu yazılımlar sistem kaynaklarının büyük bir bölümünü tüketmekte ve kullanıcı arayüzleri de genelde karışık olmaktadır. Bu yüzden, düşük performanslı bilgisayarların kullanıldığı, yazılımlara pek aşina olmayan personelin çalıştığı servis istasyonları için kullanışsız kalmaktadırlar. Bu tez kapsamında, servis istasyonları kullanımına uygun bir ölçüm, kalibrasyon, test ve hata teşhis programı -diaCAN- geliştirilmiştir. diaCAN 3 CAN veri yolu kanalından mesaj alıp gönderebilir, elde edilen bilgileri ekranda gösterip grafiklerini çizebilir. Standart dosya biçimlerini kullanarak ağ mesajlarının ve Elektronik Kontrol Ünitelerinin (ECU'ların) yapılandırmalarını yükleyebilir; veri yolu trafiğinin kaydını tutabilir. Ayrıca CAN Kalibrasyon Protokolü (CCP) fonksiyonları aracılığıyla ECU değerlerini kalibre edebilir, hata kayıtlarını edinebilir ve araç bileşenlerini test edebilir. diaCAN'in tüm bu özellikleri gerçek CAN veri yolu ve ECU'lar içeren bir test düzeneği ile değerlendirilip doğrulanmıştır.