Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü / Mimarlık Anabilim Dalı

A spatial inquiry into western Anatolian urban centers: Tire in the making (14th - 16th centuries)

Batı Anadolu kent merkezleri üzerine mekansal bir sorgulama: 14. - 16. yüzyıllarda Tire

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238433 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This following study concentrates on a crucial face of Western Anatolia within the circumstances on the rise, through the 14th and 16th centuries. That is to say, this thesis focuses on the establishment and remodeling of the urban centers in Western Anatolia between the 14th and 16th centuries. Plus, it proposes an in depth analysis of one of these centers, namely Tire to further substantiate its theses on the making of these centers. Hence, the thesis endeavors to highlight, yet corroborate, the interrelation, even the resulting fusion and remaking of trade roads, urban form, and components of urban form, in regional, architectural and at their intersection urban scale. In so doing, first it studies each of the themes separately within the general framework of Western Anatolian urban centers and next associates them particularly through the in depth analysis of Tire. In these lines, this thesis is an effort to interconnect and integrate the varied scholarly disciplines of social, cultural, economic history, urban geography and particularly architectural history through the explorations on urban space in general. Plus it is an undertaking to reveal the development and transformation of the urban space concentrating particularly on medieval Western Anatolia.Keywords: Western Anatolian urban centers, trade, trade road network, urban network, urban form, ?urban artifacts?, architectural ?types?, building groups, külliyes [building complexes], zaviyes [dervish lodges], zaviyeli, t tipi camiler [mosques with auxiliary spaces]

Summary:

Bu çalışma, 14.-16. yüzyıllar boyunca şekillenmekte olan koşullar altındaki Batı Anadolu'nun çok önemli bir yüzüne, kent merkezlerinin oluşum ve dönüşümlerine odaklanmaktadır. Tez, birbirinden farklı ancak birbiriyle ilişkili iki iddia üzerine kurgulanmaktadır. Kentlerin inşasında ve gelişiminde sosyo-ekonomik arka planlarının, özellikle ticaret ve ticaret ilişkilerinin rolü, ticaret yolları ve bölgesel ölçekte kent ağının etkisini öne sürer. Aynı zamanda, kentlerin oluşum ve dönüşümünde kent formunun bileşenlerinin rolünü vurgular. Diğer bir deyişle, bu kentlerin gelişimde en çarpıcı örnek olarak kentsel üreteç olarak ?kentsel kültür nesneleri?, mimari ?tipler?in katkısını savunmaktadır. Tüm bu etkenler ve onların kesişiminde kent birbirleri ile sürekli etkileşim içindedirler ve birbirlerini dönüştürürler. Sonuç olarak tezde, ticaret, yol ağı, kent formu, ve kent formunun bileşenlerinin bölgesel, mimari ve bunların kesişiminde kentsel ölçekte birbirlerine göre ilişkisi, birleşimi ve dönüştürmesi kanıtlanmaya ve vurgulanmaya çalışılmıştır. İlk bölümde her tema genel anlamda Batı Anadolu kent merkezleri çerçevesinde ayrı ayrı çalışılmış ve devamında Tire'nin detaylı çözümlemesiyle birarada değerlendirilmiştir. Böylelikle tez genel olarak kentsel mekân çalışmalarına, farklı akademik alanlardan sosyal tarih, kültür ve ekonomi tarihi, kent coğrafyası ve özellikle mimarlık tarihi disiplinlerini ilişkilendirmeye ve bütünleştirmeye yönelik bir denemedir. Bu anlamda, 14.-16. yüzyıllar arasında Batı Anadolu'daki kentsel mekânın oluşum ve dönüşümünü açıklamaya, ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.Anahtar kelimeler: Batı Anadolu kent merkezleri, ticaret, ticarî ağı, kent ağı, kent formu, ?kentsel kültür nesneleri?, mimarî ?tipler?, yapı grupları, külliyeler, zaviyeler, camiler