Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Strategy for implementing road safety audits of planned projects in Turkey

Türkiye'de planlanmış projelerin yol güvenlik etütlerinin uygulanmasına yönelik bir strateji

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116220 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STRATEGY FOR IMPLEMENTING ROAD SAFETY AUDIT OF PLANNED PROJECTS IN TURKEY KIZILTAŞ KARADEMİR, Gülay M.Sc, Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ayhan İNAL Co-Supervisor: Müge KAHRAMANGİL September 2001, 188 Pages No one deliberately sets out to design, build or maintain a high accident frequency site (potential blackspot). Yet it is not uncommon for road safety engineering specialists to investigate accident blackspots on the roads which were built just months earlier. How can this be, and how can it be addressed? As new road facilities get designed and the latest design standards are used, there is often a belief that road safety will naturally benefit. This belief can lead to a situation where other issues such as costs, pavement quality, environmental issues and land acquisition receive explicit and detailed consideration, while the road safety issues do not. Road safety is too important to leave to the last part of a new road project - it must be explicitly detailed throughout the entire planning, design and construction process. The best way to make this happen is to introduce the mRoad Safety Audit of Planned Project process from the onset of the project development. In this thesis, a survey was carried out with the purpose of collecting information on the current practice and experience with Road Safety Audit of Planned Projects in different countries. Besides, existing guidelines and practices of Turkey have been reviewed in order to obtain a comprehensive overview of highway design in Turkey. After these studies, a strategy for Road Safety Audit of Planned Projects regarding Turkish conditions has been proposed and a set of comprehensive checklists developed to serve as a guide. The proposed strategy is applied on Ankara / Esenboğa Ayrımı - Akyurt project to provide an opportunity to prove that the proposed method is a powerful technique that maximizes safety in design and avoids creating potential hazards from the onset of the project development. Findings and possible countermeasures are presented in the audit report. Finally, it is concluded that Road Safety Audit of Planned Projects is a vital tool in road safety engineering and its adoption by the Turkish Road Authority is to be strongly recommended. Keywords: Accident Prevention, Road Accidents, Road Safety, Road Safety Audit, Safety Auditing, Road Safety Engineering. IV

Summary:

oz PLANLANMIŞ PROJELERİN YOL GÜVENLİK ETUDLERİNIN TÜRKİYE'DE UYGULANMASINA YÖNELİK BİR STRATEJİ KIZILTAŞ KARADEMİR, GÜLAY Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayhan İNAL Ortak Tez Danışmanı: Müge KAHRAMANGİL Eylül 2001, 188 Sayfa Hiç kimse kasten potansiyel bir kara nokta tasarımını, inşaasını ve bakımını isteyerek yapmaz. Günümüzde yol güvenliği mühendisliği uzmanlarının yeni bitmiş yollar üzerinde kara noktalan analiz etmeleri olağan bir hale gelmiştir. Peki bu nasıl olabilir ve nasıl açıklanabilir? Yeni yol tesisleri tasarlanıp ve en son tasarım standartları kullanıldığında, yol güvenliğinin doğal olarak sağlanabileceği inancı hakimdir. Bu inanç maliyet, kaplama kalitesi, çevresel sorunlar ve istimlak gibi konuların açık ve detaylı bir şekilde incelenmesine karşın yol güvenliği sorunlarının bu denli ele alınmamasına neden olmaktadır. Halbuki, yol güvenliği bir yol projesinde son aşamaya bırakılamayacak kadar önemli bir konudur - tüm planlama, tasarım ve yapım aşamaları süresince açıkça detaylandırılmalıdır. Bunu başarmanın en iyi yolu isePlanlanmış Projelerin Yol Güvenlik Etütlerinin projenin ilk aşamasından itibaren uygulanmasıdır. Bu tezde, Planlanmış Projelerin Yol Güvenlik Etütleri ile ilgili olarak farklı ülkelerin mevcut uygulama ve tecrübelerine ilişkin bilgi toplamak amacıyla araştırmalar yürütülmüştür. Bunun yanısıra; Türkiye'deki mevcut yol taşanım uygulaması hakkında kapsamlı bir bakış açısı elde etmek amacıyla Türkiye'deki mevcut standartlar ve tecrübeler incelenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde, Türkiye şartlarını göz önünde bulunduran Planlanmış Projelerin Yol Güvenlik Etütlerine ilişkin bir strateji önerilmiş ve rehberlik etmesi amacıyla kapsamlı kontrol listeleri geliştirilmiştir. Önerilen strateji, metodun, tasarımda güvenliği maksimize eden güçlü bir teknik olduğunu ve potansiyel kara noktalan projenin ilk aşamasından itibaren önlediğini kanıtlamak maksadıyla, Ankara/Esenboğa Ayrımı - Akyurt projesine uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları ve olası tedbirler etüt raporunda sunulmuştur. Sonuç olarak, Planlanmış Projelerin Yol Güvenlik Etütlerinin yol güvenliği açısından hayati bir araç olduğu neticesine varılmış ve etüdün Türk Yol Otoritesi tarafından adaptasyonu önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kaza Önleme, Yol Kazaları, Yol Güvenliği, Yol Güvenlik Etüdü, Güvenlik Etütleri, Yol Güvenliği Mühendisliği. vı