Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A structural equation model examining the relationships among mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes

Matematik başarısı, istatistiğe yönelik tutumlar ve istatistik kazanımları arasındaki ilişkileri inceleyen yapısal eşitlik modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300618 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the current study was to investigate the structural relationships among self-reported mathematics achievement, attitudes toward statistics, and statistics outcomes by testing a structural model The current study utilized a survey design The participants of study consisted of 247 undergraduate and graduate students enrolled in statistics courses in a university in Turkey The participants were from different disciplines such as engineering, education, and economics The Turkish version of the Survey of Attitudes toward Statistics-36© (SATS-36©) was used to collect data The SATS-36© assessed six components of statistics attitudes: cognitive competence, value, difficulty, effort, interest, and affect ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı matematik başarısı, istatistiğe yönelik tutumlar ve istatistik kazanımları arasındaki yapısal ilişkilerin incelenmesidir Çalışmada tarama deseni kullanılmıştır Katılımcılar, Türkiye'de bir üniversitede lisans ve lisansüstü eğitimlerini sürdüren ve istatistik dersi alan 247 öğrenciden oluşmaktadır Katılımcılar mühendislik, iktisat, eğitim gibi farklı alanlarda öğrenim görmektedir Veriler Tükçe'ye uyarlanan İstatistiğe yönelik Tutum Anketi (İYTA) kullanılarak toplanmıştır İstatistiğe yönelik Tutum Anketi, istatistik tutumlarının altı alt boyutunu ölçmektedir Bunlar bilişsel yeterlilik, değer, zorluk, çaba, ilgi ve duygudur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.