Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

A structural model on 7th grade students' motivational beliefs, use of self-regulation strategies, and mathematics achievement

İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin güdüsel inanışları, öz-düzenleme stratejileri ve matematik başarılarına ilişkin bir yapısal model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300556 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study was conducted in an attempt to integrate a number of cognitive, motivational and behavioral factors in elementary mathematics education, and to develop a theoretical model that explains the direct and indirect relationships among these concepts and their underlying dimensions In particular, it was intended to examine the interrelationships among students? achievement goal orientations, perception of classroom goal structure, self-efficacy, use of self-regulatory strategies, and academic achievement in mathematics Participants were 1019 seventh grade students, enrolled in public elementary schools, located in four different urban and rural districts in Ankara ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik eğitimi ile ilgili bazı bilişsel, güdüsel ve davranışsal kavramları bir araya getirip bu kavramlar arasındaki doğrudan veya dolaylı ilişkileri açıklayan bir yapısal model oluşturmaktır Bu bağlamda, öğrencilerin matematik öğrenmeye ilişkin hedef yönelimleri, derse yönelik hedef algıları, öz-yeterlik inanışları, öz-düzenleme strateji kullanımları ile matematik başarıları arasındaki ilişki incelenmiştir Katılımcılar, Ankara'nın farklı merkez ve kırsal ilçelerindeki devlet okullarına devam eden 1019 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır Veri toplama aracı olarak bir anket ve bir matematik başarı testi, katılımcıların normal ders saatleri sırasında uygulanmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.