Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

2017

A study for the conservation of Ertem Olive-Oil Factory in Ayvalik

Ertem Zeytinyağı Fabrikası'nın korunması üzerine bir çalışma

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 489511

Tezi Bul
Özet:

Endüstriyel miras alanlarının veya yapılarının korunması ve yeniden kullanılması, tarihi endüstriyel kimliğin kent belleğine kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemlidir. Endüstriyel miras yapıları işlevlerini çoğunlukla hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle kaybederler. Endüstriyel miras olarak tanımlanan ve terk edilmiş bu alanların veya yapıların yeni bir işlevle ikinci bir hayat bularak günümüze adaptasyonu, endüstriyel mirasın korunmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir yaklaşımdır. Ayvalık, tarihten bugüne zeytin ve zeytinyağı endüstrisine dayalı ekonomisi ile Batı Anadolu'daki önemli yerleşimlerden biridir. Ancak hızla değişen üretim teknolojisi, çalışma biçimi, kentsel ihtiyaçlar gibi etkenlerle birlikte, kent içinde yer alan ve Ayvalık'ın kimliğini oluşturan endüstriyel yapılar, tamamen işlevlerini kaybederek terk edilmişlerdir. Buna ek olarak, kötü şartlarda gerçekleştirilen, rant bazlı yeniden kullanım örnekleri, kentin endüstriyel kimliğine zarar vermektedir. Bu bağlamda, kent içinde kaderine terk edilmiş bu yapıların yeni hayata adaptasyonları tartışılması gereken bir konudur. Bu tezin amacı, Ayvalık'ın kentsel kimliğinin bir parçası olarak, özgünlüğü ile yapıldığı dönemin mimari özellikleri kadar zeytinyağı üretim teknolojisi ve değişimini de yansıtan, erken dönem zeytinyağı fabrikalarından Ertem Zeytinyağı Fabrikası için, yapılan analiz ve değerlendirmeler ışığında, kapsamlı bir koruma önerisi hazırlamaktır. Bu amaçla tez kapsamında, ilk olarak endüstriyel mirasın korunması ve yeniden kullanılması konusunda, Dünya'daki, Türkiye'deki ve Ayvalık'taki yeniden kullanım örnekleri incelenerek, yeniden kullanım stratejilerinin değerlendirilip bir yaklaşım önerilmesi, çalışmaya temel oluşturulmuştur. Daha sonra, teze konu olan, Ertem Zeytinyağı Fabrikası'nın ve çevresinin ayrıntılı belgelenmesi, analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna ek olarak, yapıyı daha iyi anlamak için, zeytinyağı üretim süreci ve mimariye yansımaları ayrıntılı olarak, tarihsel geçmişi ile birlikte yapı özelinde incelenmiştir. Sonuçta tüm bu analiz ve değerlendirmeler ışığında, yapının ve çevresinin değer, sorun ve potansiyelleri temel alınarak, benzerlerine referans olabilecek bir koruma önerisi hazırlanmıştır.

Summary:

Conservation and re-adaptation of industrial heritage has been a quite important aspect in the sense of continuity of the historic industrial character of the place for future generations. Industrial buildings usually lost their functions due to the fast technological developments and changing within production/consumption systems. This inevitable functional loss caused the obsolete structures which are regarded as industrial heritage. It is essential to conserve and recover the post-industrial landscapes together with the all elements associated with the industrial activity. Ayvalık is pioneer settlement in the West Anatolia with the olive and olive-oil industry as a major economic activity since its establishment. However, due to great shift of production technology, daily life, working style and the structure of urban space, there is a large stock of derelict industrial buildings within the city center. In addition, few of them are restored under poor conditions as a result of financial profits. This situation causes danger of extinction for Ayvalık's olive industrial heritage which constitutes the identity of the town. Therefore, transformation of these abandoned post-industrial landscape becomes a major issue through new re-use projects of these obsolete structures. One of these industrial heritage structures is Ertem Olive-oil Factory which is a part of Ayvalık's identity as being one of the modest, well-preserved examples that reflects not only the specific architectural features of its construction time, but also olive-oil production processes and technological changes within time. Accordingly, the aim of this thesis is to develop a conservation proposal within the lights of analysis and assessments that were made throughout the research. Focusing on this aim, first, theoretical and practical background of adaptive re-use strategies for conservation of industrial heritage were examined through selected examples from Italy, Turkey and also from Ayvalık. These strategies were re-evaluated for proposing an approach for adaptive re-use of industrial buildings in order to constitute a base for the study. After, Ertem Olive-oil Factory and its environment were documented, analyzed and evaluated in detail. In addition to this, in order to better understand the building, olive-oil production process and its reflection to the architecture were studied in detail. And finally, within the lights of all obtained data, a conservation proposal was prepared according to the values, problems and potentials of the building and site.