Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study for the development of seismic design specifications for coastal structures

Kıyı yapıları için bir sismik tasarım şartnamesi geliştirme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 184545 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA STUDY FOR THE DEVELOPMENT OF SEISMIC DESIGNSPECIFICATIONS FOR COASTAL STRUCTURESGözpınar, ErdemM.S., Department of Civil EngineeringSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Cevdet YalçınerCo-Supervisor: Prof. Dr. Ayşen ErginJuly 2003, 78 pagesAn evolving design philosophy for port structures in many seismically activeregions reflects the observations that:-The deformations in ground and foundation soils and the correspondingstructural deformation and stress states are key design parameters.-Conventional limit equilibrium-based methods are not well suited toevaluating these parameters.-Some residual deformation may be acceptable.Performance-based design is an emerging methodology whose goal is toovercome the limitations present in conventional seismic design. Conventionalbuilding code seismic design is based on providing capacity to resist a designseismic force, but it does not provide information on the performance of structurewhen the limit of the force-balance is exceeded. If we demand that limit equilibriumnot be exceeded for the relatively high intensity ground motions associated with arare seismic event, the construction cost will most likely be too high. If force-balance design is based on amore frequent seismic event, then it is difficult toestimate the seismic performance of the structure when subjected to ground motionsthat are greater than those used in design.In this thesis a case study will be carried out on a typical port structure toshow the performance evolution aspects and its comparison with damage criteriaand performance grade in performance-based methodology.Keywords: Port Structures, Design Methodologyiii

Summary:

ÖZKIYI YAPILARI İÇİN BİR SİSMİK TASARIM ŞARTNAMESİGELİŞTİRME ÇALIŞMASIGözpınar, ErdemYüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Ahmet Cevdet YalçınerOrtak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ayşen ErginTemmuz 2003, 78 sayfaSismik olarak aktif bölgelerde, gelişmekte olan dizayn felsefesigöstermektedir ki:-Zemindeki ve temel toprağındaki deformasyonlar ve bunlara karşılık oluşanyapısal deformasyon ve stres durumları anahtar dizayn parametrelerinioluşturmaktadır.-Geleneksel limit denge esaslı dizayn metotları bu parametrelerin takdiredilmesine uygun değildir.-Bazı kalıcı deformasyonlar kabul edilebilir.Gelişmekte olan performans-esaslı metot, geleneksel metottaki kısıtlamalarınönüne geçmektedir. Geleneksel sismik dizayn belli bir sismik yüklemeye dayanacakkapasite sunmaktadır, fakat yük dengesi aşıldığında yapının performansı hakkındabilgi sunamamaktadır.Eğer nadiren olan çok kuvvetli yer hareketi için limitdengenin aşılmamasını istersek, büyük ihtimalle yapı maliyeti çok fazla olacaktır.Eğer daha sık olan yer hareketi için limit dengenin aşılmaması istenirse bu kezdizaynda kullanılan yer hareketinden daha büyük bir yer hareketinde yapınınperformansını belirlemek güç olacaktır.Bu tez çalışmasında performans takdiri ve bunun zarar kriterleri veperformans notuyla karşılaştırması için tipik bir liman yapısı üzerinde durumçalışması yapılacaktır.Anahtar Kelimeler: Kıyı Yapıları, Tasarım Yöntemiiv