Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı

A study of cognitive task complexity and written output at upper-intermediate learners of English

Bilişsel ödev zorluğu ve orta seviye İngilizce öğrencilerinin yazılı ürünleri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 254779 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study targets at providing efficient data on the use of attentional resources through exploring the effects of cognitive task complexity on written output. In this respect, Robinson?s Cognition Hypothesis (2001a) and Skehan and Foster?s Limited Attentional Capacity Model (2001) are tested to see which one is a better predictor of academic writing performance.In this study, 40 intermediate level preparatory learners of English who receive Basic English classes during 2009-2010 academic year at Hacettepe University were under investigation. For research purposes, a writing task was manipulated and two versions of the task which were different in terms of cognitive complexity level were assigned to the participants. Twenty students wrote a text of minimum 150 words for the easy version of the task whereas the other 20 students worked on the complex version on the task.The produced texts were analyzed within the scope of five variables: accuracy, syntactic complexity, lexical variation, text quality, and text length. The results have revealed that cognitive task complexity has a significant effect on overall text quality and a slight impact on accuracy with regard to the serious errors which make the produced text almost incomprehensible. However, manipulations on task design do not result in a difference between easy and complex versions in terms of lexical variation, syntactic complexity, and the length of the produced text.The research findings illustrated that neither Robinson?s Cognition Hypothesis (2001a) nor Skehan and Foster?s Limited Attentional Capacity Model (2001) is a good predictor of achievement in foreign language writing in the context of learning English in Turkey. However, since the current study is a relatively small-scale and cross-sectional one, more research studies are required to totally reject or accept these models as benchmark for achievement in foreign language writing.

Summary:

Bu çalışma, bilişsel ödev zorluğunun yazılı ürün üzerindeki etkilerini inceleyerek dikkat kaynaklarının kullanımına ilişkin yeteri düzeyde veri toplamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Robinson'ın Biliş Hipotezi (2001a) ile Skehan ve Foster'ın Sınırlı Dikkat Kapasitesi Modeli (2001) kıyaslanarak hangisinin akademik yazma çalışmalarında daha iyi bir öngörücü olduğu test edilir.Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi hazırlık sınıfında 2009-2010 akademik yılında Temel İngilizce dersi alan 40 orta düzey İnglizce öğrencisi yer almıştır. Araştırma doğrultusunda bir yazma ödevi değiştirilmiş ve bilişsel zorluk düzeyi açısından farklı 2 yazma ödevi elde edilmiştir. 40 öğrenciden 20'si bilişsel zorluk açısından daha kolay olan, diğer 20'si ise daha zor olan yazma ödevi için en az 150 kelimeden oluşan bir metin yazmışlardır.Yazılan bu metinler, 5 farklı değişken göz önüne alınarak incelenmiştir: doğruluk, sözdizimsel zorluk, sözcüksel çeşitlilik, metin kalitesi, ve metin uzunluğu. Sonuçlar, bilişsel ödev zorluğunun metnin genel kalitesini önemli ölçüde etkilediğini, ve doğruluk üzerinde de ortaya çıkan metni neredeyse anlaşılmaz kılan hatalar açısından az da olsa bir etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat, ödevin tasarım aşamasında yapılan bu değişikliklerin sözdizimsel zorluk, sözcüksel çeşitlilik, ve metin uzunluğu açısından ortaya çıkan metinde bir fark yaratmadığı gözlenmiştir.Araştırma bulgularına bakıldığında, ne Robinson'ın Biliş Hipotezi'nin (2001a) ne de Skehan ve Foster'ın Sınırlı Dikkat Kapasitesi Modeli'nin (2001) Türkiye'deki yabancı dilde yazma başarısına ilişkin iyi bir öngörücü olmadığı görülmüştür. Fakat, bu çalışma kısmen küçük ölçekli ve kesitsel bir çalışma olduğu için, bahsedilen iki modeli tamamen reddetmek ya da yabancı dilde yazma başarısı adına temel bir ölçüt olarak kabul etmek için daha fazla araştırma bulgularına ihtiyaç vardır.