Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

A Study of free sopftware movement: Towards a new society

Özgür yazılım hareketi üzerine bir çalışma: Yeni bir topluma doğru mu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF FREE SOFTWARE MOVEMENT: TOWARDS A NEW SOCIETY? Peştimalcıoğlu, Güzin M.S., Department of Sociology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu December 2003, 85 Pages Information and communication technologies and their innovative apparatuses have extensive social consequences. The basic interest of this thesis is to argue whether the information technologies and their technological apparatuses have the power to breach in the current capitalist system and therefore to lead us into a transformation towards an alternative world. In fact, this study more specifically attempts to argue and make sense out of tins argument on the basis of an analysis of the Free Software Movement (FSM), since it is a product of the information technologies and has some suggestions for such a transformation towards a new society. Simultaneously, the study also argues the novel parts of the FSM as a new social movement and change agent of today's contemporary world with reference to the literature on social movements. Keywords: Free Software, New Economy, Digital Economy, Gift Economy, Intellectual Property, Social Movements, New Social Movements, Copyright.

Summary:

oz ÖZGÜR YAZILIM HAREKETİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: YENİ BİR TOPLUMA DOĞRU MU? Peştimalcıoğlu, Güzin Yüksek Lisans, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu Aralık 2003, 85 Sayfa Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yenilikçi araçları geniş sosyal sonuçlara sahiptir. Bu tezin temel ilgi alanı, bilgi teknolojüerinin ve onların teknolojik aygıtlarının, mevcut kapitalist sistemde bir gedik açacak ve bizi alternatif bir dünyaya doğru dönüşüme götürecek bir güce sahip olup olmadığım tartışmaktır. Daha doğrusu, bu çalışma, bilgi teknolojüerinin bir ürünü olduğundan ve yeni bir topluma geçiş için bazı önerilere sahip olduğundan, söz konusu tartışmayı Özgür Yazılım Hareketi'nin analizi üzerinden yapmaya çalışır. Aynı zamanda, çalışma, sosyal hareketler hakkındaki literatüre referansla, yeni bir sosyal hareket ve değişim habercisi olarak Özgür Yazılım Hareketinde yeni olan kısımları tartışır. Anahtar Kelimeler: Özgür Yazılım, Yeni Ekonomi, Dijital Ekonomi, Armağan Ekonomisi, Entellektüel Mülkiyet, Sosyal Hareketler, Yeni Sosyal Hareketler, Telif Hakkı. iv