Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A study of laminar forced film condensation of vapor flowing in cross-flow direction through the annular space between two concentric cylinders

Konsantrik iki silindirin arasındaki boşluğa çapraz akış yönünde akan buharın laminer zorlanmış film yoğuşmasının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180950 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA STUDY OF LAMINAR FORCED FILM CONDENSATIONOF VAPOR FLOWING IN CROSS-FLOW DIRECTIONTHROUGH THE ANNULAR SPACE BETWEENTWO CONCENTRIC CYLINDERSAtılgan, Ahmet KorayM. S., Department of Mechanical EngineeringSupervisor : Assoc. Prof. Dr. Cemil YAMALISeptember 2006, 85 pagesIn this study laminar forced film condensation of vapor flowing in cross-flowdirection through the annular space between two concentric cylinders wasinvestigated numerically. To achieve this, governing equations of the vapor and thecondensate flow in cross-flow direction between two concentric cylinders weredeveloped. After obtaining the equations in integral forms by using the finitedifference technique the vapor boundary layer thicknesses on the inner and outercylinders and the condensate layer thickness was obtained as a function of theangular position on the cylinders. It was assumed that the condensation took place onthe outer surface of the inner cylinder only and the outer cylinder was assumed to beinsulated. The computer program developed is capable to calculate the condensatefilm thickness, vapor boundary layer thickness, the heat flux and the heat transfercoefficient and the interface velocity between the condensate and the vapor layer as afunction of the angular position on the cylinders. Effects of changing the free streamvelocity flowing in the channel, the radius of the inner cylinder, the temperaturedifference between the saturated vapor and the wall and the annular space betweenthe concentric cylinders were investigated numerically by using the computerprogram and the results were presented graphically. Results showed that byincreasing the free stream velocity of the vapor in the core, the film thicknessdecreased and by increasing the radius of the inner cylinder, the temperaturedifference between the saturated vapor and the wall and the annular space, the filmthickness increased.Keywords: Film Condensation, Concentric Cylinders, Film Thickness, Laminar Flow

Summary:

ÖZKONSANTR K K S L ND R N ARASINDAK BOŞLUĞA ÇARPRAZ AKIŞYÖNÜNDE AKAN BUHARIN LAM NER ZORLANMIŞ F LMYOĞUŞMASININ NCELENMESAtılgan, Ahmet KorayYüksek Lisans, Makine Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Cemil YAMALIEylül 2006, 85 sayfaBu çalışmada, konsantrik iki silindirin arasındaki boşluğa çarpraz akış yönünde akanbuharın laminer zorlanmış film yoğuşması nümerik olarak incelenmiştir. Bu amaçdoğrultusunda iki silindirin arasında çarpraz akış yönünde akan buharın ve yoğuşantabakanın denklemleri geliştirilmiştir. Sonlu farklar tekniği kullanılarak integralformunda denklemler elde ediltikten sonra iç ve dış silindirlerin buhar sınır tabakasıve yoğuşan tabakanın kalınlıkları silindirin açısal fonksiyonu olarak elde edilmiştir.Yoğuşmanın sadece iç silindirde olduğu ve dış silindirin yalıtılmış olduğu kabuledilmiştir. Yoğuşan tabakanın kalınlığını, iç ve dış silindirlerin buhar sınır tabakasıkalınlıklarını, ısı akısını, ısı transfer katsayısını ve yoğuşan ve buhar tabakasıarasındaki arayüzün hızını silindirin açısal fonksiyonu olarak hesaplayan birbilgisayar programı geliştirilmiştir. Kanal içinde akan buharın hızının, iç silindirinyarıçapının, doymuş buhar ve duvarın sıcaklığının ve konsantrik silindirlerarasındaki boşluğun değişiminin etkisi program kullanılarak nümerik olarakincelenmiş ve sonuçlar grafiklerle gösterilmiştir. Sonuçlara göre, kanal içinde akanbuharın hızının artırılmasıyla yoğuşan film tabakasının kalınlığının azaldığı, içsilindirin yarıçapının, doymuş buhar ve duvar arasındaki sıcaklığın ve silindirlerarasındaki boşluğun artırılmasıyla yoğuşan film tabakasının kalınlığının arttığıanlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Film Yoğuşması, Konsantrik Silindirler, Film Kalınlığı, LaminerAkış