Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study of neutrino-emulsion interactions in the chorus experiment

Chorus deneyinde nötrino-emülsiyon etkileşimleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119339 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF NEUTRINO - EMULSION INTERACTIONS IN THE CHORUS EXPERIMENT KÖSE, UMUT M.S., Department of Physics Supervisor: Prof. Dr. Perihan TOLUN September 2002, 53 pages. The CHORUS experiment was designed to search for vtl - > vT oscillation. Re cently Phase I analysis has been completed and no r~ decay candidate is found not only in Ankara hut also in the other laboratories; such as, Nagoya, Naples, Bari and CERN laboratories. For this study, in Ankara we have scanned 351 0/z, 1900 1// and 63 2//, events. For the multiplicity studying, 575 1//, events have been checked by measuring all the slopes and multiplicities of the tracks at the neutrino interaction vertices. Neutrino-emulsion interactions in the energy range 1 < E" < 2()()Gc\ ' have been studied and the results for shower track multiplicity and its dependence on the target nucleus type, for the dispersion Dcj, and the Kobe-Nielsen-Olensen (KNO) distribution, for the heavy track multiplicity distribution and the quasi-elastic like events are presented. Keywords: Neutrino, Emulsion, Charm, Pseudorapidity, KNO scaling, Multiplic ity in TX. VOKSElLÖ?&iri İM KUBHI&

Summary:

oz CHORUS DENEYİNDE NÖTRİNO - EMÜLSİYON ETKİLEŞİMLERİ KÖSE, UMUT Yüksek Lisans, Fizik Bölümü Toz Yöneticisi: Prof. Dr. Perihan TOLUN Eylül 2002, 53 sayfa. CHORUS deneyi vtl -¥ vT salınımlarını araştırmak için tasarlanmıştır. İlk aşama analizi tamamlanmış ve sadece Ankara'da değil, Nagoya, Napoli, Bari ve CERN laboratuvarları gibi diğer labratuvarlarda da, r~ bozunumu gözlenememiştir. Bu çalışma için, Ankara'da, 351 tane ()//, 1900 tane l/f ve 63 tane 2/ı etkileşimi incelenmiştir. Çokluk çalışması için, 575 tane 1//, etkileşiminden çıkan tüm izlerin açıları ve etkileşimlerin çokluğu ölçülmüştür. 1 < E" < 200GeV enerji aralığında, nötrino- emulsiyon (etkileşimleri incelenmiştir. İz çokluğunun hedef çekirdeğe bağımlılığı, dağımımı D,./,, Kobe-Nielsen-Olensen dağılımı, ağır izlerin çokluk dağılımı ve quasi- elastik benzeri olaylar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Nötrino, Emülsiyon, Charm, Pseudorapidity, KNO scaling, Çokluk iv