Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

A study of passerine migration at METU (Ankara, Central Turkey) based on the mist-netting method

Ağla yakalama yöntemi ile ODTÜ'de (Ankara, Orta Anadolu) ötücü kuş göçü üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153513 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF PASSERINE MIGRATION AT METll (ANKARA, CENTRAL TURKEY) BASED ON THE MIST-NETTING METHOD KEŞAPLI CAN, Özge M Sc, Department of Biology Supervisor: Assoc Prof Dr C Can BİLGİN March 2004, 95 pages Turkey is on the main migratory route for many bird species although especially passerine migration is little known The objective of this study is to document and analyze the diversity, abundances, daily and seasonal phenologies of migrating passerines at METU as well as compare seasonal phenologies with those obtained at Manyas Kuşcenneti (Balıkesir) and Cernek (Samsun) stations The study covers autumn 2001, spring and autumn 2002 migration seasons ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZ AĞLA YAKALAMA YÖNTEMİ İLE ODTÜ'UE (ANKARA, ORTA ANADOLU) ÖTÜCÜ KUŞ GÖÇÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KEŞAPLI CAN, Özge Yüksek Lisans, Biyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr C Can BİLGİN Mart 2004, 95 sayfa Çok önemli göç yollan üzerinde yer aldığı halde Türkiye'de özellikle ötücü kuş göçü çok az bilinmektedir Bu çalışmanın amacı ODTÜ üzerinden göç eden ötücülerin çeşitliliğini, yoğunluğunu, günlük ve mevsimsel fenoloj ilerini belgelemek ve analiz etmek, aynı zamanda mevsimsel zamanlamayı Manyas Kuşcenneti (Balıkesir) ve Cemek (Samsun) halkalama istasyonunda elde edilenlerle karşılaştırmaktır Bu çalışma 2001 sonbahar ile 2002 ilkbahar ve sonbahar dönemlerini kapsamaktadır Çalışma yöntemi ötücülerin yakalanması ve halkalanmasına dayanmaktadır İlk ikidönemde aralıklı bir örnekleme yapılmış ancak sonbahar 2002'de çalışma günboyu ve rnevsimboyu aralıksız sürmüştür ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.