Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study of steam assisted gravity drainage performance in the presence of non-condensable gases

Buhar yardımlı yerçekimsel drenaj uygulamasında yoğunlaşmayan gaz ilavesinin etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE PERFORMANCE IN THE PRESENCE OF NON-CONDENSABLE GASES CANBOLAT, Serhat M.Sc.,Department of Petroleum and Natural Gas Engineering Supervisor: Asst.Prof.Dr. Serhat AKIN December 2001, 124 Pages Traditionally, the addition of certain amounts of non-condensable gas to steam has known to have a beneficial effect on the oil production when conventional wells are used. Little information and experimental evidence exists on the effect of addition of such gases in steam assisted gravity drainage (SAGD) process. Limited literature suggests that addition of small amounts of such gases (i.e. carbon dioxide) may improve oil recovery as the gas accumulates at the top of the reservoir. Further it provides an insulation effect that in turn limits the rate of front spreading at the corners of the steam chamber creating a new concept of steam and gas push (SAGP). In order to investigate this phenomena, 10 SAGD experiments with or without carbon dioxide and n-C4Hio injection were conducted. Experiments were carried out in a physical scaled model packed with crushed limestone premixed by 12.4° API Batı Kozluca crude. Three additional experiments were also carried out 111with limestone core plugs (4.5 cm in diameter and 20.5 cm in length) saturated with the same heavy oil. Temperature, pressure and production data were continuously monitored during the experiments by means of a data logger and a personal computer. The asphaltene content of the produced oil and the deposition after each experiment was measured as well. The optimum distance was found to be at za=0.16 for the SAGD experiments. Here it was observed that, as the amount of carbon dioxide increased, the steam condensation temperature and the steam-oil ratio decreased and the heavy oil became less mobile in the steam chamber. Thus, the heating period was prolonged and the recovery as well as the rate of oil recovery decreased. High asphaltene content of the produced oil in experiments, where high carbon dioxide injection rates were used, supported this observation. On the other hand, little or no change in oil recovery and oil recovery rate were observed for larger well separations. The impact of initial presence of carbon dioxide gas in the reservoir was also investigated. It was observed that oil recovery, rate of oil recovery and steam-oil ratio decreased independent of well separation compared to a reservoir with no initial non-condensable gas. Moreover, SAGP mechanism was observed when CO2 added to steam. Similar trends were observed for steam and steam-CCh core scale experiments conducted using limestone core plugs; however the recovery was better when n-C4Hio was added to steam. Presence of n-C4Hio had a positive effect on the oil recovery and provided less steam consumption. Differences between the experiments were identified by means of analytical modeling. SAGD experiments sans condensable gases were modeled better. Keywords: Steam Assisted Gravity Drainage, Steam And Gas Push, Non- Condensable Gas, Asphaltene Content IV

Summary:

oz BUHAR YARDIMLI YERÇEKIMSEL DRENAJ UYGULAMASINDA YOĞUNLAŞMAYAN GAZ İLAVESİNİN ETKİSİ CANBOLAT, Serhat Yüksek Lisans, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Serhat AKIN Aralık 2001, 124 Sayfa Dikey kuyulardaki buhar enjeksiyonu uygulamalarında, yoğunlaşmayan gaz ilavesinin petrol üretimine fayda sağladığı bilinmektedir. Buhar Yardımlı Yerçekimsel Drenaj (BYYD) uygulamaları konusundaki makalelerde ise, bu gazların ilavesi hakkında çok az bilgi ve deneysel kanıt bulunmaktadır. Sınırlı sayıdaki makalede ise, az miktarda ilave edilen bu gazların (karbon dioksit gibi) rezervuarın üst tarafında toplanarak petrol üretimini arttırdığı öne sürülür. Burada, izolasyon etkisi sağlayarak, buhar cephesinin oluşan buhar odasının köşelerine ilerlemesini engelleyerek buhar ve gaz itimiyle (BVGİ) yeni bir uygulama yaratabilir. Bu oluşumu incelemek için 3 boyutlu fiziksel modelin içine, kireçtaşı, saf su ve 12.4 API dereceli Batı Kozluca petrolünden oluşturulan karışımın sıkıştırılması sonrası, karbon dioksit ve normal bütan ilaveli yada ilavesiz olarak, çeşitli debilerde 10 adet ve yine aynı petrolle doyurulmuş kireçtaşı karotlarla (4.5 cm en, 20.5 cm boy) 3 adet BYYD deneyleri yapıldı.Veri kaydedici ve kişisel bilgisayar yardımıyla sıcaklık, basınç ve üretim verileri deney esnasında sürekli olarak gözlendi. Üretilen petroldeki ve her deney sonunda, modelde çökelen asfalt miktan ölçüldü. BYYD deneylerinde en uygun kuyu aralığı z<j=0.16 olarak bulundu. Enjeksiyon ve üretim kuyuları arasındaki uzaklığın az olması durumunda, karbon dioksit miktarının artışıyla, buharın yoğunlaşma sıcaklığı ile buhar/petrol oranının azaldığı ve ağır petrolün buhar odasının içinde daha az hareketlendiği gözlendi. Bu nedenle ısınma süresinin arttığı, petrol kurtanmının ve kurtanm hızının düştüğü saptandı. Yüksek oranda ilave edilen karbon dioksit sonrası üretilen petroldeki asfalt oranımn fazla olması bu gözlemi destekledi. Kuyular arası uzaklığın artması durumunda ise çok az yada hiç değişim olmadığı gözlendi. Karbon dioksit ile n-bütanın rezervuarda önceden varolması durumu da incelendi. Buhar/Petrol oranının ve petrol kurtarımının kuyu uzaklıklarına bakılmaksızın önceden gaz içermeyen rezervuarlara kıyasla düştüğü gözlendi. Buhara karbon dioksit ilave edilen deneylerde Buhar Ve Gaz İtimi (BVGİ) durumu gözlendi. Kireçtaşı karotlarla yapılan deneylerde, benzer durumlar görüldü fakat buhara n-bütan ilave edilen deneyde kurtarım en fazla çıktı. Deneyler arasındaki farklılıklar analitik olarak modellenerek tanımlandı. Yoğunlaşmayan gaz ilavesi olmayan BYYD deneyleri daha iyi modellendi. Anahtar Kelimeler: Buhar Yardımlı Yerçekimsel Drenaj, Buhar Ve Gaz İtimi, Yoğunlaşmayan Gaz, Asfalt Miktarı VI