Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

A Study of the predictive validity of the Başkent University English proficiency exam through the use of the two-parameter IRT model's ability estimates

İki parametreli tepki kuramı (MTK) modelinin yetenek kestirimleriyle Başken Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavının yordama geçerliğini inceleme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140191 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF THE PREDICTIVE VALIDITY OF THE BAŞKENT UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY EXAM THROUGH THE USE OF THE TWO-PARAMETER IRT MODEL'S ABILITY ESTIMATES Yapar, Taner M.S., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Giray Berberoğlu June 2003, 117 pages The purpose of this study is to analyze the predictive power of the ability estimates obtained through the two-parameter IRT model on the English Proficiency Exam administered at Başkent University in September 2001 (BUSPE 2001). As prerequisite analyses the fit of one- and two-parameter models of IRT were investigated. The data used for this study were the test data of all students (727) who took BUSPE 2001 and the departmental English course grades of the passing students. At the first stage, whether the assumptions of IRT were met was investigated. Next, the observed and theoretical distribution of the test data was reviewed by using chi square statistics. After that, the invariance of 111ability estimates across different sets of items and invariance of item parameters across different groups of students were examined. At the second stage, the predictive validity of BUSPE 2001 and its subtests was analyzed by using both classical test scores and ability estimates of the better fitting IRT model. The findings revealed that the test met the assumptions of unidimensionality, local independence and nonspeededness, the assumptions of equal discrimination indices was not met. Whether the assumption of minimal guessing was met remained vague. The chi square statistics indicated that only the two parameter model fitted the test data. The ability estimates were found to be invariant across different item sets and the item parameters were found to be invariant across different groups of students. The IRT estimated predictive validity outweighed the predictive validity calculated through classical total scores both for the whole test and its subtests. The reading subtest was the best predictor of future performance in departmental English courses among all subtests. Keywords: Item Response Theory, Predictive Validity, Ability Estimate, BUSPE 2001, DEC 1-2 scores, Item Information Index, Test Information Curve. IV

Summary:

oz İKÎ PARAMETRELİ MADDE TEPKİ KURAMI (MTK) MODELİNİN YETENEK KESTİRİMLERİYLE BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNİ İNCELEME ÇALIŞMASI Yapar, Taner Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Giray Berberoğlu Haziran 2003, 117 sayfa Bu çalışmanın amacı Başkent Üniversitesinde Eylül 2001 'de uygulanmış olan İngilizce yeterlik smavı (BÜEYS 2001) için İM parametreli MTK modelinde elde edilen yetenek kestirimlerinin yordama kuvvetini analiz etmektir. Önkoşul analiz olarak da MTK'nın bir ve iki parametreli MTK modellerine uygunluğu incelenmiştir. Bu çalışmada uygunluk analizi için BÜEYS 2001 'e giren tüm öğrencilerin (727) oluşturduğu smav verisi ve başarılı olanların bölüm İngilizcesi notlan kullanılmıştır. İlk aşamada, MTK sayıltılannm karşılanıp karşılanmadığı incelenmiştir. Daha sonra, smav verisinin gözlenen ve kuramsal dağılımı khi-kareistatistiği kullanılarak gözden geçirilmiştir. Bundan sonra, yetenek kestirirnlerinin değişmezliği farklı madde grupları ve madde parametrelerinin değişmezliği ise farklı öğrenci grupları kullanılarak incelenmiştir. İkinci aşamada BÜEYS 2001in ve alt testlerinin yordama geçerliği hem klasik puanlar hem de iki parametreli MTK modelinin yetenek kestirimleri kullanılarak araştırılmıştır. Bulgular sınavın tek boyutluluk, maddelerin bağımsızlığı, hız testi olmama sayıltılarım karşıladığını, eşit ayıncılık indeksleri sayıltısını karşılamadığım ortaya koymuştur. Şans faktörü sayıltısımn karşılanıp karşılanmadığı belirsiz kalmıştır. Khi kare istatistikleri yalnız iki parametreli MTK modelinin sınav verisine uyduğunu göstermiştir. Yetenek ve madde parametielerinin her iki MTK modelinde de değişmezliği yakaladığı bulunmuştur. MTK ile kestirilen yordama geçerliği klasik toplam puanlarla hesaplanan yordama geçerliğine hem tüm smav hem de alt test düzeyinde üstün gelmiştir. Alt test düzeyinde okuma alt testinin bölüm İngilizcesi derslerindeki geleceğe ait performansın en iyi belirleyicisi olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Madde Tepki Kuramı, Yordama Geçerliği, Yetenek Kestirimi, BÜEYS 2001, BİD 1-2, Madde Bilgi İndeksi, Test Bilgi Eğrisi vi