Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study of the student placement system for the higher education institutions in Turkey

Türkiye yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme sistemi üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116187 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY OF THE STUDENT PLACEMENT SYSTEM FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY Yazlalı, Özgür M.S., Industrial Engineering Supervisor: Prof. Dr. Murat Köksalan Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Gülser Koksal July 2001, 99 pages In this study, the central placement problem of Student Selection and Placement Center (ÖSYM) of Turkey is analyzed in terms of the appropriateness of its assessment criteria to the intended purposes. The specific concentration is on the assessment of past academic achievement. The two sub-criteria used to weight past achievement: schools' average performance at the central exam (A), and the standardized grade average of the least successful student at each school (C) are analyzed, and elimination of C is proposed and investigated. Another focus of the study is the policy of ÖSYM in dealing with the "outlier" students in their school's grade point average distribution. In this respect, currently used policy is compared with some alternative rules in the literature of outlier detection. The results of the alternative outlier detection methods do not differ enough to have a statistically reliable conclusion in favor of one of them. Keywords: Student Placement System, Outlier Detection 111

Summary:

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yazlalı, Özgür Yüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Murat Köksalan Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Gülser Koksal Temmuz 2001, 99 sayfa Öğrenci Seçme ve Yerleştime Merkezi'nin (ÖSYM) genel yerleştirme problemi, değerlendirme kriterlerinin kullanım amaçlarına uygunluğu bakımından incelendi. Özellikle, geçmiş akademik başarının değerlendirilmesinde ağırlıklandırma amacıyla kullanılan iki kriter: okulların ortalama merkezi sınav performansı (A) ve her okuldaki en düşük öğrencinin standart not ortalaması (C) incelendi. Buradaki değerlerin yol açtığı sorunlar ve C'nin kullanılmaması durumu araştırıldı. Çalışmanın diğer bir odak noktasını, ÖSYM'nin okullardaki not ortalamaları dağılımında, varsa, çok uçlarda kalan öğrencileri belirlemek için kullandığı yöntem oluşturdu. Bu bağlamda halen kullanılan yöntem, literatürdeki bazı altenatif yöntemler ile kaşılaştırıldı. Örnek okullar üzerinde yapılan testlerin sonucunda, herhangi bir alternatif yöntem diğer alternatiflere göre daha avantajlı görülmedi. Anahtar Kelimeler: Öğrenci Yerleştirme Sistemi, Uç Gözlemlerin Belirlenmesi