Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on abrasion resistance of concrete paving blocks

Beton parke taşlarının aşınma direnci üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153703 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Concrete block pavement (CBP) can be an alternative pavement to asphalt and concrete pavements. CBP is formed from individual concrete paving blocks (CPBs) that fit next to one another on a suitable sub base leaving a specific joint space among them to be filled with jointing sand. CBP differ from other pavements according to their mechanical behavior, manufacturing technique, structural design, installation technique and structural behavior. For a serviceable pavement all of these subjects have to be studied. The literature about the mechanical behavior of CPBs is not adequate. This study aims to determine the performance of CPBs formed from different mixes prepared with a white portland cement. For this purpose, 10 mixes with different cement contents and W/C ratios and 2 mixes from a commercial CPB manufacturer were tested. The compressive strength, ivtensile splitting strength, abrasion resistance, density and % water absorption tests were performed on each mix at 7, 14, 28 days. It was concluded that, the cement content in the mix, optimum water volume for a given cement content, the way the manufacturing equipment is operated and their interaction was effective on the mechanical properties of CPBs. It was also observed that there was no handicap to stop the abrasion resistance test at 8*22 revolutions instead of 16*22 revolutions given in TS 2824. Keywords: Concrete paving block, concrete block pavement, abrasion resistance, white portland cement v

Summary:

Parke taşı yol döşemesi asfalt ve beton yol döşemelerine alternatif olabilir. Parke taşı yol döşemeleri, uygun alt taban üzerine birbiri yanma aralarında ek kumu ile doldurulmak üzere belirli ek mesafeleri bırakılmış tekil parke taşlarından oluşur. Parke taşlan mekanik davranışı, üretim tekniği, yapısal dizaynı, yerleştirme tekniği ve yapısal davranışı bakımından diğer yol döşemelerinden ayrılır. Kullanılabilir bir yol döşemesi için bütün bu konuların çalışılması gerekir. Parke taşlarının mekanik davranışı ile ilgili yazın yeterli değildir. Bu çalışma beyaz Portland çimentosu ile hazırlanan farklı karışımlardan oluşturulmuş parke taşlarının performansım belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, farklı çimento miktarları ve su çimento oranlarında 10 karışım ve ticari bir parke taşı üreticisinin 2 karışımı test edildi. Basmç dayanımı, yarma vıdayanımı, aşınmaya karşı direnç, yoğunluk ve % su emme testleri bütün karışımlarda 7, 14, 28 günlerinde yapıldı. Sonuç olarak karışımdaki çimento miktarı, belirli bir çimento miktarı için en uygun su hacmi, üretim aletinin nasıl işletildiği ve bunlar arasındaki etldleşimin parke taşlarının mekanik özellikleri üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca aşınmaya karşı direnç testinin TS 2824' te belirtilen 16*22 devir yerine 8*22 devirde durdurulmasında hiçbir dezavantaj olmadığı da gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Parke taşlan, parke taşı yol döşemesi, aşınma direnci, beyaz portland çimentosu vıı