Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Study on alternatively certified classroom teachers (ACTs) through the perceptions of ACTs principals and inspectors

Alternatif sertifika programlarından mezun sınıf öğretmenlerine ilişkin öğretmen, müdür ve müfettiş algıları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 105118 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON ALTERNATIVELY CERTIFIED CLASSROOM TEACHERS (ACTs) THROUGH THE PERCEPTIONS OF ACTs, PRINCIPALS AND INSPECTORS Toker Gökçe, Asiye M. S., Department of Educational Sciences Supervisor: Assoc. Prof. Dr. AH Yddmm April 2001, 115 pages This study deals with problems and perceptions of classroom teachers who were certified through alternative teacher training programs. The sample of the study consisted of alternatively certified teachers (ACTs) (N=829), primary school principals (N=295), and primary school inspectors (N=120) selected from 29 cities in Turkey. The data gathered through three questionnaires developed by the researcher, one for ACTs, one for principals, and one for inspectors. The questionnaires included questions on background characteristics of study participants' perceptions of usefulness of pre-service education ACTs received before they started teaching, reasons for choosing teaching, perceptions of readiness for teaching before ACTs started teaching, perceptions of difficulties inACTs experienced and sources of help during ACTs' initial years, and ACTs' future plans. Descriptive statistics, ONE-WAY ANOVA, T-test and Chi Square test were utilized to anah/ze the data. Analyses revealed that ACTs could not adapt to classroom teaching well. Many ACTs reported problems in the areas of classroom management, instructional activities, and communication with principals and inspectors. Some of the ACTs preferred to be teaching at secondary level because of their respective background. According to principals and inspectors, most of the ACTs had problems in planning and carrying out instructional activities, and teaching according to students' levels. Keywords: Alternative Teacher Certification, Alternatively Certified Teachers. IV

Summary:

öz ALTERNATİF SERTİFİKA PROGRAMLARIM) AN MEZUN SINIF ÖĞRETMENLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN, MÜDÜR VE MÜFETTİŞ ALGILARI Toker Gökçe, Asiye Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali Yıldırım Nisan 2001, 115 sayfa Bu çalışma, sınıf öğretmeni yetiştiren bölüm dışındaki bölümlerden mezun olan ve üniversite veya MEB tarafından öğretmenlik sertifikası verilen sınıf öğretmenlerinin ilk yıllarında karşılaştıkları sorunları, mesleğe yönelik algılarını ve geleceğe yönelik planlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemini 29 ilden seçilmiş olan ve yukarıda tanımlanan özelliğe sahip sınıf öğretmenleri (N=829), ilköğretim okulu müdürleri (N=295) ve ilköğretim müfettişleri (N=120) oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan üç anket yoluyla toplanmıştır. Bunlardan biri öğretmenlere, biri müdürlere ve biri de müfettişlere yönelik olmak üzere hazırlanmıştır. Anketlerde demografik özellikler, öğretmenlere uygulanan hizmet öncesi eğitim,öğretmenlerin mesleği seçme nedenleri, mesleğe başlamadan önceki kendilerini hazır hissetme durumları, staj yıllarında karşılaştıkları zorluklar, yararlandıkları kaynaklar, geleceğe ilişkin planlan hakkındaki sorulara yer verilmiştir. Verilerin çözümlenmesi için temel istatistiksel hesaplamalar, varyans analizleri (ONE WAY ANOVA, t-test) ve parametrik olmayan test (Ki Kare) kullanılmıştır. Sonuçlar, alternatif öğretmenlerin sınıf öğretmenliğine iyi uyum sağlayamadığını göstermiştir. Bir çok Öğretmen sınıf yönetiminde, öğretim etkinliklerinde, yöneticiler ve müfettişler ile iyi ilişkiler kurmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler farklı altyapılarından dolayı ilköğretim ikinci kademede veya lise düzeyinde öğretmenlik yapmayı tercih etmektedir. İlköğretim müdürleri ve müfettişlerine göre, bir çok öğretmen planlamada, öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmede ve öğrencilerin düzeylerine uygun olarak öğretim yapmada sorunlar yaşamaktadırlar. Anahtar Sözcükler: Alternatif öğretmenlik Sertifikası, Alternatif Yoldan Öğretmenlik Sertifikası Sahibi Olan Öğretmenler. vı