Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on Anafartalar Street-Ankara and a group of apartment houses defining it as a problem of conservation

Ankara-Anafartalar Caddesi ve üzerindeki bir grup apartmanı koruma sorunu açısından inceleyen bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116339 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A STUDY ON ANAFARTALAR STREET-ANKARA AND A GROUP OF APARTMENT HOUSES DEFINING IT AS A PROBLEM OF CONSERVATION Kefu, Gamze M.S. in Restoration, Department of Architecture Supervisor. Inst. Dr. Nimet özgönül September 2001, 300 pages This study is based on the idea that for the sake of historical continuity of the city, conservation activities cannot be limited with specific buildings, time periods and isolated centers. Rather, conservation must be taken as a dynamic matter in terms of time and place. With this very general perspective, it was aimed to study on conservation problems of a city part, which is not isolated from the continuously changing city and accordingly Anafartalar Street has been chosen as the study area. Because, it has been one of the most important axes of the city since it was constructed, it developed parallel to Ankara and witnessed its physical transformations. Today, also, it has a heterogeneous character due to its various buildings from different periods and it is located in a dense commercial area Throughout the study, while historical and architectural developments of the street were studied parallel to that of Ankara and Turkish Architecture, the present situation was also considered together with the close environment and a general evaluation, concerning values, problems and potentialities of the street were developed. Depending on this evaluation, Early Republican private apartment houses were determined as the most problematic group on the street, in terms of conservation problems. Therefore, in the second main part of the study, these buildings were considered by a system formed according to their characteristics, and general proposals were developed for their conservation process Key Words: Cultural Resource, Historical Continuity, Conservation, Change, Value, Republican Period Architecture, Apartment Houses iii

Summary:

öz ANKARA- ANAFARTALAR CADDESİ VE ÜZERİNDEKİ BİR GRUP APARTMANI I KORUMA SORUNU AÇISINDAN İNCELEYEN BİR ÇALIŞMA Kefu, Gamze Yüksek Lisans, Restorasyon, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Öğr. Gör. Dr. Nimet Özgönül Aralık 2001, 300 sayfa Bu çalışma, kentin tarihsel sürekliliğinin sağlanabilmesi için, koruma çalışmalarının belli yapılar, dönemler ya da merkezlerle sınırlandırmaması, aksine zaman ve mekan açısından dinamik bir konu olarak ele alınması gerekliliği düşüncesine dayanır. Bu genel yaklaşımla, şehrin, kendi içinde izole olmayan ve sürekli değişen bir bölümünü, koruma sorunları açısından incelemek amaçlanmış ve Anafartalar Caddesi çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Çünkü bu cadde, kurulduğundan beri Ankara'nın önemli akslarından birisi olmuş ve Ankara ile birlikte gelişerek, şehrin fiziksel değişimine tanıklık etmiştir. Günümüzde de, farklı dönemlerden kalan yapılarıyla heterojen bir yapısı vardır ve şenin yoğun bir ticaret bölgesinde yeralmaktadır. Çalışma boyunca, caddenin tarihsel ve mimari gelişimi Ankara'nın ve Türk Mimarlığının gelişimine paralel olarak incelendiği gibi, bugünkü durumu da, yakın çevresi ile birlikte ele alınmış ve sahip olduğu değer, sorun ve potansiyeller açısından, genel bir değerlendirmeye varılmıştır. Bu değerlendirmeye bağlı olarak, Erken Cumhuriyet Dönemi apartmanları, kanıma açısından cadde üzerindeki en sorunlu yapı grubu olarak belirlendiği için, çalışmanın ikinci ana bölümünde bu yapılar, geliştirilen bir sistemle detaylı olarak incelenmiş ve koruma sorunlarıyla ilgili oalrak genel öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Kültürel Miras, Tarihsel Süreklilik, Koruma, Değişim, Değer, Cumhuriyet Dönemi Mimarisi, Apartmanlar iv