Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A study on career indecision of 11th and 12th grade students: testing gender, career beliefs, academic self-efficacy and problem solving skills through path analysis

11 ve 12. sınıf öğrencilerinin kariyer kararsızlığı üzerine bir çalışma: cinsiyet, kariyer inançları, akademik öz yeterlilik ve problem çözme becerilerinin yol analizi ile sınanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377855 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the current study was to examine some factors that contribute to career decision making of 11th and 12th grade students within the context of the Learning Theory of Career Counseling (LTCC; Krumboltz, 1996) Specifically, the study examined to what extend the variables of gender, career beliefs, self-efficacy and problem solving skills and their relationship predict career indecision The sample was composed of 409 (234 female, 175male) 11th and 12th grade students whose ranged between 16-18 (M = 16 48, SD = 3 04) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Kariyer Danışmanlığında Öğrenme Kuramı (Krumboltz, 1996) çerçevesinde, 11 ve 12 sınıf öğrencilerinde kariyer kararlarını etkileyen bazı faktörleri incelemektir Bu çalışmada özellikle, cinsiyet, kariyer inançları, akademik öz-yeterlilik ve problem çözme becerileri gibi değişkenlerin ve bunların birbiri ile ilişkisinin kariyer kararsızlığını ne derece yordadığı araştırılmıştır Bu çalışmanın katılımcılarını yaşları 16-18 arasında değişen (yaş ortalaması 16 48, SD = 3 04) 409 (234 kız, 175 erkek) 11 ve 12 sınıf öğrencisi oluşturmuştur ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.