Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

2017

A study on e-readiness of teachers in language classrooms

Yabancı dil öğretmenlerinin teknolojik hazırbulunuşlukları üzerine bir çalışma

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 454873

Tezi Bul
Özet:

Bilindiği gibi yabancı dil öğretimi dünyada olduğu gibi Türk Eğitim Sisteminde de önemli bir yere sahiptir. Günümüzde dil öğretimi demek salt var olan bilgiyi aktarmadan öte bir takım özel şartları yerine getirmeyi gerektirmektedir. Çağımızın gelişen teknolojisini eğitim dünyasına aktarmak bu özel şartlardan en önemlisidir. Öğretmenlerimizin günümüz dijital çağı çocuklarına her hangi bir konuyu öğretirken teknolojiden yararlanması kaçınılmazdır. Bu doğrultuda öğretmenlerimizin en az dijital çağı çocukları kadar teknoloji bilgisine sahip olması ve bu teknoloji bilgisi ile pedogoji bilgisini birleştirerek etkili bir şekilde kullanması gerekmektedir. Bu bağlamda İngilizce öğretmenlerinin derslerinde teknolojiyi entegreye etmeye ne kadar hazır olduklarının bilinmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen bu teknolojilerin sınıfta kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin teknolojiyi kullanmaya hazır bulunuşluklarının profilini belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma sorularına yanıt oluşturmak üzere toplanan nitel ve nicel veriler uygun istatistik programları kullanılarak analiz edilmiş, elde edilen bulgular araştırma soruları doğrultusunda raporlaştırılarak sunulmuştur. Öncelikli olarak bu çalışmada İngilizce öğretmenlerin teknolojiye hazır bulunuşluluk seviyelerinin ne olduğu araştırılmış ve katılımcıların yarısından biraz fazlasının teknolojinin sınıf ortamına entegrasyonuna karşı olumsuz tutuma sahip oldukları dolayısıyla hazırbulunuşluklarının nispeten düşük olduğu bulunmuştur. Katılımcı görüşlerinin cinsiyet bağlamında bir değişiklik gösterip göstermediğine bakılmış, genel anlamında teknolojiye hazırbulunuşluluk açısından cinsiyet bağlamında bir manidar değişiklik gözlemlenmezken; eğitim teknolojilerinin sınıf ortamında kullanılması ile ilgili bir hizmetiçi eğitim faaliyeti sonrasında kadın katılımcıların kendilerini sınıflarında teknoloji kullanımı açısından daha güvenli hissedecekleri bulunmuştur. Mesleki tecrübe önemli olduğundan, katılımcıların mesleki tecrübesi ile teknoloji kullanımına hazır bulunuşluklarına bakılmış, mesleki deneyimi fazla olan katılımcıların yaklaşık yarısı sınıflarında eğitim teknolojilerinin kullanımına yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları, dolayısıyla sınıflarında teknoloji kullanımına hazırbulunuşluklarının düşük oduğu belirlenmiştir. Son olarak öğretmenlerin günlük hayatta kendi teknoloji kullanımları ile sınıfta teknoloji kullanımları arasındaki ilişkiye bakılmış, demografik bulgular öğretmenlerin teknolojiyi günlük yaşamlarında sıklıkla kullandıklarını gösterse de genel anlamda teknolojinin eğitim ortamlarına uyarlanması noktasında öğretmenlerin kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu çalışmanın verilerinin analizi genel hatlarıyla Antalya ili örneklemindeki İngilizce'yi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin yarıdan biraz fazlasının teknoloji kullanmaya hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda bu daha işlevsel ve ekstra yükümlülükler getirmeyen hizmet içi eğitim faaliyetleri yoluyla, eğitim teknolojileri ile tanışıklıkları ve hazırbulunuşlukları artırılarak öğretmenlerin sınıflarında teknoloji kullanmaya yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesi için kurumsal çalışmalar yürütülebilir.

Summary:

As it is known, foreign language teaching has an important place in the Turkish Education System as well as in the world. Today, language teaching requires fulfilling a number of special conditions, not merely transferring existing knowledge. Transferring the evolving technology of our era to the world of education is the most important of these special conditions. It is inevitable that our teachers will benefit from technology while teaching today's digital age children. In this direction, our teachers must have at least as much technology knowledge as their digital age children and use it effectively in combination with this knowledge of technology and pedagogy knowledge. In this context, knowing how ready English teachers are in terms of integrating technology in their lessons will contribute to the use of educational technologies supported by the Ministry of National Education in the The purpose of this study is to try to determine the profile of the English teachers who are working in Antalya in terms of their readiness to use the technology. Regarding this purpose,Qualitative and quantitative data gathered to form a response to research questions were analyzed by using appropriate statistical programs and findings were reported in the direction of the research questions First of all, in this study, the readiness level of of English teachers for the technology is researched and it is found that a little more than half of the participants have a negative attitude towards the integration of the technology into the classroom environment and therefore their readiness is relatively low. The relation between gender and e-readiness level has been examined and it is found out that there is no significant difference in gender context in terms of technological readiness in general terms; It has been found that after the in-service training activity on the use of educational technologies in the classroom environment, female participants will feel more secure about their use of technology in their classes Since professional experience is important, the relation between participants' level of experience and their e-readiness level has been analysied,it has been determined that participants have a negative attitude towards the use of educational technologies in their classes, with about half of the participants with more professional experience, looking at their readiness for technology use and therefore their readiness to use technology in their class. Lastly, it is found that teachers are concerned about the use of technology in daily life and the use of technology in class, while demographic findings show that teachers often use technology in their everyday lives, teachers generally worry about adaptation of technology to education environments. The analysis of this study's data reveals that a little more than half of the teachers who teach English as a foreign language in the sample of Antalya province have low levels of readiness to use technology. In this context, institutional studies can be carried out in order to improve the attitudes towards the use of technology in the teachers' classes by increasing their acquaintance and readiness with educational technologies through in-service training activities which do not provide these more functional and extra obligations.