Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

A study on ELT high school teachers' practices to foster learner autonomy in iİzmi̇r

İzmir'de görev yapan lise İngilizce öğretmenlerinin öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik uygulamaları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to identify the practices of ELT high school teachers in İzmir to foster learner autonomy during their classes and to examine whether their practices show significant differences with respect to certain background variables such as gender, experience, and field of certification ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın amacı İzmir'de lise düzeyinde görev yapmakta olan İngilizce öğretmenlerinin derslerinde, öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamaları belirlemek ve yaptıkları bu uygulamalara cinsiyet, tecrübe, ve mezun olunan bölüm gibi farklı bağımsız değişkenlerin etkilerini araştırmaktır Çalışmanın örneklemini İzmir ilinin farklı bölgelerinde bulunan on sekiz farklı lisede görev yapan 118 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır Veriler, lise İngilizce öğretmenlerinin sınıflarında öğrenci özerkliğini geliştirmeye yönelik yaptıkları uygulamaları ve ayrıca hedefler, etkinlikler, materyaller ve değerlendirmeler bakımından otonom bir öğrenme ortamı geliştirme sürecinde öğretmenlerin kendilerini başarılı buldukları konuları, karşılaştıkları zorlukları, yaptıkları önerileri, ve eklemek istedikleri bilgileri araştırmak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket kullanılarak toplanmıştır Elde edilen veriler betimsel ve çıkarımsal istatistik yöntemler kullanılarak yorumlanmıştır İlk olarak betimsel istatistik yöntem kullanılarak katılımcıların özellikleri çözümlenmiştir Daha sonra yabancı dil öğrenme özerkliğini geliştirmeye yönelik uygulamaların boyutlarını belirlemek için faktör analizi yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.