Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

A study on fifth grade students mistakes, difficulties and misconceptions regarding basic fractional concepts and operations

Beşinci sınıf öğrencilerinin temel kesir kavramları ve işlemleri ile ilgili hataları, zorlukları ve kavram yanılgıları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321086 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate mistakes made by elementary fifth grade students regarding basic fractional concepts and operations, and difficulties that they encounter. The other purpose was to investigate underlying misconceptions and reasons of those difficulties and mistakes. For this purpose, a mixed-method research combining quantitative and qualitative approach respectively was performedData were collected from elementary fifth grade students at the end of the spring semester of 2009-2010. Operation with Fraction Questionnaire (OFQ) was administered to 151 fifth grade students who were chosen from the two public elementary schools in Eskişehir province. By this way, difficulties that elementary fifth grade students encounter and mistakes they make regarding basic fractional concepts and operations was analyzed. Afterwards, sixteen of these students participated in a semi-structured interview which was designed to investigate underlying reasons and misconceptions behind those mistakes and difficulties.Results were presented in two phases. In the first phase, common mistakes and difficulties of students were analyzed in detail and representative examples of these errors were introduced. In the second phase, students' mistakes were grouped under five categories as: algorithmically based mistakes, intuitively based mistakes, mistakes based on formal knowledge on fractions, misunderstanding on problem, and missing information in solution. In this phase, misconceptions and underlying reasons of those mistakes and difficulties which students may encounter while learning fractions were described. Results revealed that there was evidence that fifth grade students made various mistakes regarding fractional concepts and operations in the fifth grade elementary mathematics curriculum and they had many misconceptions regarding fraction concepts and operations.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, beşinci sınıf öğrencilerinin temel kesir kavramları ve kesirlerle işlemler konusu ile ilgili yaptıkları hataları ile karşılaştıkları zorlukları belirlemektir. Diğer bir amaç ise bu hataların altında yatan sebeplerin ve kavram yanılgılarının araştırılmasıdır. Bu amaçla, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birleştirildiği karma bir araştırma yöntemi kullanılmıştır.Araştırma verileri, 2009-2010 öğretim yılı bahar dönemi sonunda Eskişehir ilinde iki devlet okulundan seçilen toplam 151 beşinci sınıf öğrencisine `Kesirlerle İşlemler Anketi' uygulanarak elde edilmiştir. Daha sonra, bu öğrencilerden 16 tanesi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmış ve öğrencilerin kesirler konusu ile ilgili yaptıkları hataların ve karşılaştıkları zorlukların altında yatan sebep ve kavram yanılgıları araştırılmıştır.Bu çalışmada, sonuçlar iki kısım halinde sunulmuştur. Birinci kısımda, öğrencilerin Kesirlerle İşlemler Soru Formu'nu çözerken yaptıkları hatalar detaylı olarak analiz edilmiş ve öğrencilerin genel hatalarını en iyi temsil eden örnekler ve bunların frekansları verilmiştir. İkinci kısımda ise öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri yanlış cevaplar: algoritmik temelli hatalar, sezgisel hatalar, kesir konusu bilgisine dayalı hatalar, problemi anlamama ve çözümde eksik bilgi şeklinde beş kategori altında gruplandırılmıştır. Bu kısımda, öğrencilerin kesirler konusu ile ilgili hatalarının altında yatan sebepler ve kavram yanılgıları tanımlanmıştır. Sonuçlar, beşinci sınıf öğrencilerinin, beşinci sınıf matematik dersi programında yer alan kesirler konusuna yönelik çeşitli hatalar yaptıklarını ve kesirler konusu ve işlemleri ile ilgili kavram yanılgıları olduğunu ortaya çıkarmıştır.