Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Isı ve Akışkan Mühendisliği Bilim Dalı

A study on hemodynamic parameters in vessel expansions in brain

Beyin damar genişlemelerinde hemodinamik parametrelerin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 600875 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Although the risk of rupture is low in intracranial aneurysms, Aneurysm treatment starts immediately after first recognition. Two types of treatment take place for intracranial aneurysms i.e, open surgery, and endovascular treatments. the second option is less risky, both methods can cause permanent disabilities during or after surgery. This work is devoted to finding a way for the prognosis of aneurysm rupture by employing hemodynamic parameters proved by researchers that have an impact on the growth and rupture of intracranial aneurysms. Wall Shear Stress (WSS) and Energy Loss (EL) are the main hemodynamic parameters which are measured in this work. 3D geometries are made from CT Angiography scan images. Total of 26 patients with well-known aneurysm condition are studied. Including 5 cases selected for simulation. Aneurysm geometry is reconstructed and imported to simulation software after proper mesh generation. Steady-state simulation of blood flow in the aneurysm is performed and results are used for transient analysis. Pulsatile inflow boundary condition from previous measurements by Pc-MRI technique is used for inlet velocity. Windkessel condition is defined for outflow boundary condition which considers the waveform pressure in vessels and the structured tree of them. This boundary condition predicts the pressure from vessel wall properties and flow conditions. WSS and EL values are calculated for further analysis. A single procedure is defined for integrating these parameters. After these integrations, all parameters are divided by their corresponding values from specific inlet length. First glances on dimensionless values of WSS and EL showed that unruptured aneurysms will have higher EL in comparison to ruptured ones. But wall shear stress did not show a significant difference between ruptured and unruptured aneurysms. Two different types of growth mechanisms are presented . in the first type the WSS value is 3 to 5 times larger than the second type. EL has great value in second type aneurysms. These results will help physicians to predict the condition of the aneurysm and Eventually, treatment options can take place only if the risk of aneurysm rupture is high.

Summary:

İntrakraniyal anevrizmalarda (Beyin damar genişlemesi) yırtılma riski düşük olmasına rağmen, Anevrizma tedavisi ilk tanımadan hemen sonra başlar. Beyin damar genişlemeleri için açık cerrahi ve endovasküler tedavi olarak iki tür tedavi uygulanır. ikinci seçenek daha az risklidir, her iki yöntem de ameliyat sırasında veya sonrasında kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Bu çalışma, Beyin damar genişlemesinin büyümesi ve rüptürü üzerinde etkisi olan ve araştırmacılar tarafından kanıtlanan hemodinamik parametreleri kullanarak anevrizma rüptürünün öngörüsünü yapmak için bir yol bulmaya adanmıştır. Duvar Kayma Gerilmesi (WSS) ve Enerji Kaybı (EL), bu çalışmada ölçülen ana hemodinamik parametrelerdir. 3D geometriler CT Anjiyografi tarama görüntülerinden yapılmıştır. Simülasyon için seçilen 5 vaka dahil, İyi bilinen anevrizma rahatsızlığı olan 26 hasta çalışmaya alındı. Anevrizma geometrisi yeniden yapılandırılır ve uygun ağ oluşturulduktan sonra simülasyon yazılımına aktarılır. Anevrizmadaki kan akışının kararlı hal simülasyonu gerçekleştirilir ve sonuçlar geçici analiz için kullanılır. Giriş hızı için daha önceki ölçümlerden Pc-MRI tekniği ile ölçülen pulsatil sınır durumu kullanılır. Windkessel durumu, Damarlardaki dalga biçimi basıncını ve bunların yapılandırılmış ağacını dikkate alan çıkış sınır durumu için tanımlanmıştır. Bu sınır koşulu, damar duvarı özelliklerinden ve akış koşullarından gelen basıncı öngörür. WSS ve EL değerleri ileri analizler için hesaplanmıştır. Bu parametrelerin entegrasyonu için tek bir prosedür tanımlanmıştır. Bu entegrasyonlardan sonra, tüm parametreler belirli giriş uzunluğundan karşılık gelen değerlerine bölünür. Duvar kayma gerilmesinin ve enerji kaybının boyutsuz değerlerine ilk bakışlar, yırtılmış anevrizmaların yırtılmamış olanlara kıyasla daha yüksek enerji kaybına sahip olacağını göstermiştir. Ancak duvar kayma gerilmesi tek bir davranış göstermedi. İki farklı büyüme mekanizması türü sunulmuştur. birinci tipte WSS değeri, ikinci tipten 3 ila 5 kat daha büyüktür. Bu, doktorun anevrizmanın durumunu tahmin etmesine yardımcı olur ve Sonunda, tedavi seçenekleri ancak anevrizma rüptürü riski yüksek olduğunda gerçekleşebilir.