Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

A study on hydroxyl terminated polyether based composite propellants

Hidroksil sonlu polieter bazlı kompozit yakıtlar üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 446459 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study was aimed at investigating the effects of isocyanate, chain extender and curing catalyst types on the mechanical, structural and thermal properties of Hydroxyl Terminated Polyether (HTPE) based gumstock samples and the effects of oxidizer, energetic plasticizer, and ballistic modifier types on the ballistic and thermal properties of propellant samples HTPE based polyurethane networks were synthesized by hand mixing and applying vacuum for degassing of resulting mixtures After curing, they were characterized in terms of mechanical (Uniaxial tensile test, hardness test), structural (Swelling test, X-ray diffraction) and thermal (Differential scanning calorimeter (DSC), thermal gravimetric analysis (TGA), vacuum stability) properties Propellant samples were prepared by incorporating energetic components like oxidizer, energetic plasticizer, burning rate catalyst to HTPE based elastomers in a 1-pint size vertical mixer The linear burning rates of the propellant samples were measured by a Crawford bomb with respect to pressure They were also characterized by DSC, TGA, and vacuum stability tester for thermal properties Hazard classifications were made by impact and friction sensitivity tests The smoke classification of propellants was carried out according to the STANAG 6016 A larger scale candidate propellant namely propellant 091 was prepared in an APV BAKER 1 galon mixer The mechanical, ballistic, thermal and safety properties were determined by procedures as in the case of polyurethane and propellant samples The ultimate tensile strength, elongation at break and Young's modulus were obtained as 0 80 MPa, 41 2% and 0 76 MPa, respectively, at 25oC ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, kür ajanı, zincir uzatıcı ve kür katalizörü tiplerinin, hidroksil sonlu polieter (HTPE) bazlı polimerik yapıların mekanik, yapısal ve termal özelliklerine olan etkileri ile oksitleyici, enerjik plastikleştirici ve balistik düzenleyici tiplerinin, yakıt numunelerinin balistik ve termal özelliklerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlandı HTPE bazlı poliüretan yapılar el karışımı ve elde edilen karışımlara vakum uygulanarak elde edildi Kürleşmeden sonra, bu yapılar, mekanik (Tek eksenli çekme testi, sertlik testi), yapısal (Şişme testi, X-ışını kırınımı) ve termal (DSC, TGA ve vakum kararlılık) özellikler açısından karakterize edildi Yakıt numuneleri, oksitleyici, enerjik plastikleştirici ve yanma hızı katalizörü gibi enerjik bileşenlerin HTPE bazlı elastomer yapılara 1-pint boyutlu dikey mikserde eklenmesi ile hazırlandı Yakıt numunelerinin basınca bağlı doğrusal yanma hızları Crawford bomb cihazıyla ölçüldü Yakıt numunelerinin termal özellikleri ayrıca DSC, TGA ve vakum stabilite test cihazı yardımıyla karakterize edildi Darbe ve sürtünme hassasiyeti testleri ile yakıtların tehlike sınıflandırması yapıldı STANAG 6016'a göre yakıtların duman sınıflandırması gerçekleştirildi Yakıt 091 adlı büyük ölçekli aday yakıt formülasyonu, APV BAKER 1 galon karıştırıcıda hazırlandı Mekanik, balistik, termal ve güvenlik özellikleri, yakıt ve poliüretan numuneler için uygulanan metotlarla belirlendi 25oC'de maksimum çekme kuvveti, kopma anında uzama ve Young's modülüs değerleri sırasıyla 0 80 MPa, 41 2% ve 0 76 MPa olarak elde edildi ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.