Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çukurova Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Study on increasing the sensitivity of the chorus neutrino detector

Chorus nötrino deney dedektörünün duyarlılığını artırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 87991 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT PhD THESIS A STUDY ON INCREASING THE SENSITIVITY OF THE CHORUS NEUTRINO DETECTOR Aysel KAYIŞ TOPAKSU DEPARTMENT OF PHYSICS INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor: Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT Year : 1999, Page: 107 Jury : Prof. Gülsen ÖNENGÜT Assc. Prof. Eda EŞKUT Asst. Prof. Ali HAVARE In this "study, neutrino oscillation, atmospheric and solar neutrino problems which are current topics of particle physics are presented in detail and the latest results are given. Increasing the sensitivity of the coordinat measurement using drift times of the electron in the Tracker Streamer Tubes (TST) which is one of the subdetectors of the CHORUS experiment which searches neutrino oscillation at CERN (European Laboratory for Particle Physics) is presented. This leads to a more precise determination of particle momenta. In the second section, track matching between the CHORUS emulsion target and fiber trackers are presented. Key Words: Neutrino Oscillation, Streamer Tubes, Track Matching. rv

Summary:

oz DOKTORA TEZİ CHORUS NOTRINO DENEY DEDEKTORUNUN DUYARLIĞINI ARTIRMA Aysel KAYIŞ TOPAKSU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT Yıl : 1999 Sayfa: 107 "Jüri : Prof. Dr. Gülsen ÖNENGÜT : Doç.Dr.EdaEŞKUT : Yard. Doç. Dr. Ali HAV ARE Bu çalışmada parçacık fiziğinin güncel konularından biri olan nötrino osilasyonu, atmosferik ve güneşsel nötrino problemleri detaylı olarak anlatılmış ve en son deneysel sonuçlar toplu olarak verilmiştir. Nötrino osilasyonunu araştıran deneylerden biri olan ve Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) yapılan CHORUS alt dedektörlerinden biri olan iz akış tüplerindeki koordinat ölçümünün uzaysal duyarlığının, elektronların sürüklenme hızlan kullanılarak artırılması ve bu sonuçların yardımı ile parçacık momentumlannm daha duyarlı bir şekilde ölçülmesi üzerine çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise CHORUS emülsiyon hedef dedektörü ile fiber iz dedektörleri arasındaki iz uyumunun artırılması üzerinde durulmuştur. Anahtar KelimelerrNötrino Osilasyonu, akış tüpleri, iz uyumu.