Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A study on l2 motivational self system of Turkish EFL learners

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin ikinci dil öğrenmedeki motivasyon benlik sistemleri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471774 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study intends to investigate the L2 Motivational Self System (L2MSS) of Turkish EFL preparatory school students. This study also aims to find out the positive and negative factors affecting students' motivation in the classroom. Besides, it aims to reveal the activities that the students like most in the classroom. The study also seeks to examine the students' satisfaction about studying at English preparatory school. Lastly, it sheds light on the reasons of being motivated while studying at prep school in terms of learning English. 385 Turkish university preparatory school studentswere selected to complete a questionnaire reflecting their motivation for learning English. In order to determine the students' tendency towards motivational types,a survey including a modified questionnaire of 64 likert type scale items (adapted from Dörnyei, 2005; Taguchi et al.,2009; Ryan, 2008 and Xie, 2011), multiple response sections and open ended questions were used. The findings of the study demonstrated that Turkish preparatory schoolstudents' motivational motives differentiated in terms of gender, fields of study, proficiency level, education type and the motives to study at prep school. The research also revealed that the best predictors of L2MSS survey were instrumentality (promotion), cultural interest, attitudes to L2 community, future plan and instrumentality (prevention). Apart from these, the study points out those factors such as having a joyful time in the classroom, teacher's attitude towards to the students, teacher's guidance/ eliciting while speaking, classroom atmosphere, teacher's having sense of humor and using English in the classroom that affect students' motivation positively. On the other hand, the factors affecting students' motivation negatively include lack of vocabulary knowledge, forgetting the meaning of vocabulary, not being to able express himself well, having a boring lesson and not being able to speak in English. In addition to these, students are in favour of some activities in the classroom including series/ movies, vocabulary games, song activities, competitions during the lessons and these activities motivate them positively. Furthermore, more than 60 percent of the participants were satisfied with studying at prep school. According to the open ended questions responded by the students, it can be said that studying at prep school enabled them to learn more vocabulary, grammar and in the future, it will help them to get promotion or use this language in foreign countries and with the native speakers of this language. Overall, the study presented relational factors highly affecting L2 motivation of participants. Finally, based on the findings, some recommendations for teachers have been highlighted to increase and sustain the students' motivation. Key words: Motivation in foreign language learning, L2 motivational self system, ideal L2 self, ought to self, learning experience, society effect, future plans, daily life/ events

Summary:

Bu çalışma Türkiye'de İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerin ikinci dil öğrenme motivasyonu benlik sistemlerini araştırmayı amaçlamaktadır.Bu çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 385 kişi katkıda bulunmuştur. Bu çalışma için karma yöntem seçilmiştir.Çalışmadaki veriler Dörnyei (2005), Taguchi et al. (2009), Ryan (2008) ve Xie'in (2011) anketleri baz alınarak derlenmiş 64 maddelik, 5'li likert ölçeği olan bir anket kullanarak toplanmıştır. Bunun yanında, öğrencilerden sınıf içerisinde motivasyonlarını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörleri seçmeleri istenmiştir.Ayrıca, katılımcılara anketin sonunda bir tane açık uçlu soru sorularak, ankete ve çoklu sorulara verdikleri cevaplarla doğruluğu sağlanıp, öğrencilerin hazırlık sınıfında okumalarının ingilizce öğrenmeye yönelik motivasyonlarına pozitif ya da negatif etkilerinin olup olmadığı da araştırılmıştır.Elde edilen verilere göre,kız öğrencilerin erkek öğrencilere, okudukları bölüme, hazırlık sınıfına A1 seviyesi ile başlayanların, A2 seviyesi başlayanlara, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin, birinci öğretimde okuyan öğrencilere ve hazırlığı isteğe bağlı okuyanların zorunlu olarak okuyanlara göre motive olma türleri farklılık göstermiştir.. Ayrıca katılımcıların yabancı dil öğrenirken kendilerini motive etme sebepleri arasında o dilin kültürünü öğrenmek, gelecek ile ilgili planlar yaparken İngilizcenin gerekli olduğunu düşünmeleri, İngilizceyi bir araç olarak görmeleri ve dili öğrenilen topluma karşı davranışları önemli bir yer tutmaktadır.Öğrencilerin sınıf içi motivasyonlarını olumlu etkileyen faktörleri ise dersin eğlenceli geçmesi, öğretmenin öğrencilere karşı tutumu ve davranışı, öğrenciler konuşurken öğretmenin yardım etmesi, sınıf içi atmosfer, öğretmenin esprili olması ve son olarak sınıf içinde İngilizce'nin yani hedef dilin kullanılması oluşturmaktadır. Tam aksine, öğrencilerin kelime bilgileri eksik olduğunda, hedef dildeki herhangi bir kelimenin anlamını unuttuklarında, kendilerini iyi bir şekilde hedef dilde ifade edemediklerinde, ders sıkıcı geçtiğinde veya İngilizce konuşamadıklarında motivasyonları olumsuz olarak etkilenmektedir.Öğrencilerin sınıf içi aktivitelerden en çok sevdikleri ise dizi ve film ile ilgili aktiviteler, kelime oyunları, yarışmalar ve şarkı aktiviteleri olmuştur.Açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar da üniversitede hazırlık sınıfında okumalarının İngilizce öğrenmelerini olumlu olarak etkilediğini göstermiştir.Çünkü öğrenciler, yeni kelimeler öğrendikçe, gramer bilgileri arttıkça ve hedef dili kullanabildiklerini gördükçe İngillizce öğrenme motivasyonları da eş zamanlı olarak artmıştır. Anahtar kelimeler: Yabancı dil öğrenme motivasyonu, yabancı dil öğrenme motivasyonu benlik sistemi, ideal benlik, öğrenme deneyimleri, olması gereken benlik, yabancı dil olarak İngilizce, toplumun etkisi, gelecek planları, günlük olaylar.