Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

A study on pattern of 6th grade elementary mathematics lesson

6. sınıf ilköğretim matematik derslerinin yapısı üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204748 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to interpret observations of three 6th grade elementarymathematics classrooms throughout a unit in detail. Specifically, this study examined thepatterns and traditions related with teaching practices in the context of teaching a unit,teaching a topic, and single lessons, and described frequently observed teaching features inmathematics lessons. This study presented a detailed description and analysis of teachingpractices of three experienced mathematics teacher from three public elementary schools. Theparticipated teachers were directly observed through teaching a different mathematics unit.The teaching and learning practices in each classroom was described and analyzed bothseparately and together.The results of this study indicated that teaching a mathematics unit could be describedas the combination of separately taught topics where the sequences of topics are strictlydetermined by elementary mathematics curriculum. There was no specific practice aiming toconstruct relation between unit?s concepts and other school subjects, other mathematicsconcepts, and among these concepts. Teaching practices throughout a topic showed explicitsimilarities so that a pattern for teaching a topic can be described as demonstrating the newcontent, practicing the new content, and assigning and doing homework. It was not possible todraw a pattern for teaching practices in elementary mathematics lessons by using single lessonperiods as a unit of analysis. `Practicing? was the most occurred activity in elementarymathematics lessons. Based on the findings some suggestions for future research studies wereproposed, and some implications for teachers, teacher educators and policy makers weredelivered.Keywords: teaching practices, classroom observations, elementary mathematics lessons,lesson pattern

Summary:

Bu çalışmanın amacı üç 6.sınıf ilköğretim matematik sınıfının bir ünite süresincegözlemlerini sunmak ve açıklamaktır. Bu çalışma, özellikle, bir ünitenin öğretimi süresince,bir konunun öğretimi süresince ve tek bir ders süresince karşılaşılan öğretim etkinliklerindekialışılagelmiş yapıyı incelemeye ve matematik derslerinde sıklıkla gözlemlenen öğretimuygulamalarını tanımlamaya çalışmıştır. Bu rapor üç farklı devlet ilköğretim okulundan üçdeneyimli matematik öğretmeninin öğretim etkinliklerinin betimlerini ve analizlerinisunmuştur. Çalışmaya katılan öğretmenler farklı bir ünitenin öğretimi süresincegözlemlenmiştir. Öğretim ve öğrenim etkinlikleri her sınıf için ayrı ayrı ve hep birliktetanımlanmış ve analiz edilmiştir.Bu çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, bir matematik ünitesinin anlatımı ayrık olaraköğretilmiş konuların birleşiminden ibarettir ve bu konuların sıralaması ilköğretim matematikmüfredatı tarafından katı bir biçimde belirlenmektedir. Ünitenin kavramlarının, diğer okuldersleri, diğer matematik konuları ve kendi içinde ilişkisini kavratmaya yönelik herhangi özelbir öğretim etkinliği gözlemlenmemiştir. Bir konunun anlatımı süresince karşılaşılan öğretimetkinlikleri öyle açık benzerlik göstermişlerdir ki bir konunun anlatımı, o konunun sunulması,konuyla ilgili alıştırmalar yapılması ve ödev verilip, ödev sorularının cevaplanması şeklindemodellenebilir. Analiz birimi olarak tekil matematik dersleri kullanıldığında, ilköğretimmatematik derslerindeki eğitim etkinliklerine dair bir modelleme oluşturmak mümkünolmamıştır. Bununla birlikte, matematik derslerinde en sık gözlemlenen etkinlik alıştırmayapmak olarak gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına dayanılarak ileride yapılabilecekçalışmalar için bazı öneriler getirilmiş ve öğretmenler, öğretmen yetiştirenler ve eğitimpolitikalarında söz sahibi olanlar için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: öğretim etkinlikleri, sınıf gözlemleri, ilköğretim matematik dersleri, dersmodeli