Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

A study on pre-service EFL teachers' admission into teaching programs and efl teachers' recruitment in Turkish context

Türkiye bağlamında hizmet öncesi ingilizce öğretmenlerinin öğretmenlik programlarına alımı ve ingilizce öğretmenlerinin atanmaları üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 595010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this explanatory case study is to examine the admission of pre-service EFL teachers into English language teaching programs and EFL teachers' recruitment to schools of Ministry of National Education (MoNE) and universities in Turkey from the perspective of students, teacher educators, and EFL teachers. The participants of the study consisted of graduate and undergraduate students who continued their education at the foreign language education department at a state university in the academic year 2017-2018, their teacher educators, and those EFL teachers who graduated from the same department earlier on. The data were collected via a survey and interviews and were analyzed through descriptive and inferential statistics and content analysis. Depending on the study results, new models for the admission and recruitment processes are suggested along with implications for policy makers, teacher educators, and researchers.

Summary:

Bu açıklayıcı durum çalışmasının amacı, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin İngiliz dili öğretimi programlarına kabul sürecini ve İngilizce öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve üniversitelerce işe alım süreçlerini İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, öğretmen eğitimcilerinin ve İngilizce öğretmenlerinin görüşleri açısından incelemektir. Çalışmanın katılımcıları, 2017-2018 akademik yılında bir devlet üniversitesinde yabancı dil eğitim bölümüne devam eden lisans ve lisansüstü öğrencilerden, onların eğitimcilerinden ve daha önceden aynı bölümden mezun olmuş İngilizce öğretmenlerinden oluşmaktadır. Veriler anket ve görüşmeler yolu ile toplanmış ve tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına bağlı olarak, bölümlere kabul ve işe alım süreçleri için yeni modellerin yansıra karar veren yetkililer, eğitimciler ve araştırmacılar için bazı çıkarımlar ortaya konulmuştur.